Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος - Αρχές Αειφορίας

Μουσιόπουλος Νικόλαος

Περιγραφή
  • Εισαγωγή: περιεχόμενο Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος, περιβαλλοντικά συστήματα, περιβαλλοντική ηθική, παγκοσμιοποίηση και βιωσιμότητα.
  • Ρύποι και επιπτώσεις τους: ανόργανες και οργανικές ενώσεις. Όρια και περιβαλλοντικοί όροι: περιβαλλοντική νομοθεσία και IPP/IPPC, οριακές τιμές ρύπανσης, περιβαλλοντικοί όροι.
  • Εκτίμηση και διαχείριση επικινδυνότητας: επικινδυνότητα και λήψη αποφάσεων, ποσοτικοποίηση κινδύνου, εκτίμηση επικινδυνότητας.
  • Ολοκληρωμένη αποτίμηση: περιβαλλοντικοί δείκτες – αειφόρος ανάπτυξη, μεθοδολογία αποτίμησης μέτρων αντιρρύπανσης.
  • Στοιχεία περιβαλλοντικής χημείας: βασικές έννοιες, κύκλοι άνθρακα, νερού και αζώτου, αντιδράσεις όξινης βροχής, διαλυτότητα, ανθρακικό σύστημα.
  • Αέρια ρύπανση: ρύπανση της ατμόσφαιρας, πηγές ρύπανσης, φαινόμενα μεταφοράς στην ατμόσφαιρα, επακόλουθα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μοντέλα ποιότητας αέρα, διεργασίες και τεχνολογίες περιορισμού αέριας ρύπανσης.
  • Διαχείριση απορριμμάτων: παραγωγή απορριμμάτων και συνέπειές της, νομικό υπόβαθρο, στάδια
Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS420
Κατηγορία: Μηχανολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

1.1 Ιστορικά στοιχεία και ορισμοί.

1.2 Πληθυσμιακή αύξηση και όρια ανάπτυξης.

1.3 Το «τρίγωνο της βιωσιμότητας» και τα κύρια διλήμματα.

1.4 Ζητήματα ενδογενεακής και διαγενεακής δικαιοσύνης.

1.5 Κατανομή εισοδήματος και βιωσιμότητα.

1.6 Θέματα δομής παγκόσμιας διακυβέρνησης.

 

Λέξεις κλειδιά: Αρχές αειφορίας, πληθυσμιακή αύξηση, «τρίγωνο της βιωσιμότητας», κατανομή εισοδήματος, παγκόσμια διακυβέρνηση

 

2.1 Περιβαλλοντικές πιέσεις με έμφαση στο ρόλο της ενέργειας.

2.2 Κλιματική αλλαγή.

2.3 Ο ρόλος της χλωρίδας.

2.4 Βιοποικιλότητα.

2.5 Ποιότητα υδάτων.

2.6 Βιωσιμότητα στο αστικό περιβάλλον.

 

Λέξεις κλειδιά: Φυσικοί πόροι, περιβαλλοντικές πιέσεις, κλιματική αλλαγή, χλωρίδα, βιοποικιλότητα, ποιότητα υδάτων, βιωσιμότητα, αστικό περιβάλλον

 

3.1 Χαρακτηριστικά αειφόρου ανάπτυξης.

3.2 Συνέπειες της παγκοσμιοποίησης.

3.3 Οικολογικό αποτύπωμα.

3.4 Οικοαποδοτικότητα και αποϋλοποίηση.

3.5 Μεταστροφή προς μια «πράσινη» οικονομία.

3.6 Αειφορία και εταιρική κοινωνική ευθύνη.

 

Λέξεις κλειδιά: Αειφόρος ανάπτυξη, παγκοσμιοποίηση, οικολογικό αποτύπωμα, οικοαποδοτικότητα, αποϋλοποίηση, κοινωνική ευθύνη

 

4.1 Το πλαίσιο DPSIR.

4.2 Δείκτες αειφορίας.

 

Λέξεις κλειδιά: Πλαίσιο DPSIR, δείκτες αειφορίας

 

5.1 Εισαγωγή.

5.2 Κύκλος άνθρακα.

5.3 Κύκλος του νερού (υδρολογικός κύκλος).

5.4 Κύκλος αζώτου.

 

Λέξεις κλειδιά: Κύκλος άνθρακα, κύκλος νερού, κύκλος αζώτου

 

6.1 Σχέσεις πηγής – αποδέκτη σε διάφορες κλίμακες.

6.2 Από τις εκπομπές στην έκθεση στη ρύπανση και τις επιπτώσεις της.

6.3 Πρωτόκολλα και συναφής νομοθεσία.

6.4 Σχέδια επιμερισμού δαπανών αντιρρύπανσης.

 

Λέξεις κλειδιά: Σχέσεις πηγής – αποδέκτη, εκπομπές, ρύπανση, πρωτόκολλα, νομοθεσία, δαπάνες

 

7.1 Καθαρισμός απαερίων από αέριους ρύπους.

7.2 Καθαρισμός απαερίων από το σωματιδιακό φορτίο.

 

Λέξεις κλειδιά: Ρύπανση, αντιρρύπανση, καθαρισμός απαερίων, σωματιδιακό φορτίο, μείωση έκλυσης CO2

 

8.1 Συμβατικές πηγές.

8.2 Ανανεώσιμες πηγές.

8.3 Διεθνές περιβάλλον και ελληνική πραγματικότητα.

 

Λέξεις κλειδιά: Συμβατικές πηγές, ανανεώσιμες πηγές, διεθνές περιβάλλον, ελληνική πραγματικότητα

 

9.1 Κτιριακός τομέας.

9.2 Μεταφορές.

9.3 Διεθνές περιβάλλον και ελληνική πραγματικότητα.

 

Λέξεις κλειδιά: Κτιριακός τομέας, μεταφορές, διεθνές περιβάλλον, ελληνική πραγματικότητα

 

10.1 Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

10.2 Ενεργειακή αξιοποίηση.

10.3 Ζητήματα αντίστροφης εφοδιαστικής.

10.4 Διεθνές περιβάλλον και ελληνική πραγματικότητα.

 

Λέξεις κλειδιά: Διαχείριση απορριμμάτων, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ενεργειακή αξιοποίηση, αντίστροφη εφοδιαστική, διεθνές περιβάλλον, ελληνική πραγματικότητα

 

11.1 Γενική προσέγγιση της ΑΚΖ.

11.2 Σχεδιασμός δεικτών μέσω της ΑΚΖ.

11.3 Η ΑΚΖ στις μεταφορές: Well-to-wheel.

 

Λέξεις κλειδιά: Ανάλυση κύκλου ζωής, σχεδιασμός δεικτών, μεταφορές, Well-to-wheel

 

12.1 ISO, EMAS.

12.2 Eco Label.

 

Λέξεις κλειδιά: Εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης, ISO, EMAS, Eco Label

 

13.1 Ρόλος του καταναλωτή.

13.2 Επιτυχημένα παραδείγματα.

 

Λέξεις κλειδιά: Ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων, καταναλωτής, παραδείγματα

 

14.1 Επικινδυνότητα και λήψη αποφάσεων.

14.2 Ποσοτικοποίηση κινδύνου.

14.3 Εκτίμηση επικινδυνότητας.

 

Λέξεις κλειδιά: Επικινδυνότητα, λήψη αποφάσεων, εκτίμηση, διαχείριση

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3803
Αρ. Προβολών :  27099

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -