Αξιολόγηση δεξιοτήτων επικοινωνίας στις ξένες γλώσσες

Delhaye Olivier

Περιγραφή

 

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γίνουν ικανοί να συλλαμβάνουν, να αναπτύσσουν και να αξιολογούν δραστηριότητες αξιολόγησης γνώσεων και δεξιοτήτων επικοινωνίας σε ξένες γλώσσες.

 

 

Κωδικός: OCRS422
Κατηγορία: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Θεματικές Ενότητες

Introduction au cours

 

Λέξεις Κλειδιά: introduction

Introduction à l’évaluation

 • éléments de psychométrie
  • définition de la psychométrie
  • premières mesures pseudo-scientifiques
             d’aptitudes psychiques
   • rites funéraires égyptiens
   • travaux de Franz Joseph Gall, père de la phrénologie
   • travaux de Samuel George Morton, initiateur de la craniométrie
   • travaux de Paul Pierre Broca, explorateur du cerveau
   • travaux de Cesare Lombroso, père de l’anthropologie criminelle
   • investigations de la biotypologie
   • techniques de la graphologie
  • norme statistique et situations expérimentales
   • travaux de Francis Galton, père de la psychométrie
   • travaux d’Alfred Binet sur la mesure du quotient intellectuel
   • travaux de Wechsler sur l’intelligence multiple
   • conscription américaine de 1917, établissement de normes et expérimentations
 • éléments de docimologie
  • définitions de la docimologie
  • moments et fonctions de l’évaluation
  • objets et modalités de l’évaluation
  • qualités métrologiques de l’évaluation
   • fiabilité
   • validité
   • calcul des degrés de fiabilité et de validité

 

 • disciplines scientifiques impliquées
 • abord notionnel de l’évaluation
  • définition de l’évaluation
  • notions impliquées à priori
  • classement provisoire de ces notions

   

Λέξεις Κλειδιά: évaluation, psychométrie, aptitudes psychiques, norme statistique, docimologie, validité, fiabilité

Examen d’activités d’évaluation et de techniques de notation

 • étude de consignes d’activités isolées
 • analyse d’un examen de fin d’année administre au collège
 • déconstruction d’épreuves d’examen organisées pour l’obtention d’un certificat en langues
  • modèle didactique qui sous-tend l’évaluation effectuée
  • quelques natures de compétences mesurées
   • compétence morphosyntaxique
   • compétence lexico-sémantique
   • compétence orthographique
   • compétence de compréhension fine du discours écrit
   • compétence de production d’un discours écrit
 • abord de techniques de notation par l’humain
  • notation d’épreuves d'expression écrite ou orale
  • cas de l’approche communicative    
  • critères
   • respect des instructions et de la consigne
   • respect des normes auxquelles obéit le genre d’écrit choisi
   • respect du système linguistique et degré d’adéquation du vocabulaire
   • degré d’initiative dans le développement du contenu
  • seuils de réalisation et scores correspondants
 • recensement de bonnes pratiques
  • consigne
  • document
  • items
  • options
  • format

   

Λέξεις Κλειδιά: évaluation, techniques de notation, consignes, examen de fin d’année, compétence, bonnes pratiques, lexico-sémantique, orthographique, compréhension, discours écrit, production, expression écrite, expression orale. approche communicative, normes, système linguistique, seuils, scores, morphosyntaxique

Théorisation des observations

 • moments et fonctions de l’évaluation
  • avant le début de la formation
  • au tout début de la formation
  • au cours de la formation
  • en fin de formation
  • au terme de la formation
  • bien après la formation
 • modes de l’évaluation
  • évaluation normative
  • évaluation critériée
 • types de taches
  • QCM, appariements, classements
  • lacunes ou closures
  • réponses ouvertes et courtes
  • réponses ouvertes
  • fiabilité de chaque type de tâches
 • étapes du processus d’évaluation
  • évaluation-mesure
  • évaluation-interprétation
  • évaluation-jugement
  • évaluation-(ré)action
  • activités
 • modélisation du dispositif d’évaluation
  • signification du processus
  • signification de la mesure
  • inférence de la performance sur la compétence
 • des recommandations du Conseil de l’Europe aux référentiels nationaux

 

Λέξεις Κλειδιά: observations, formation, évaluation, modes de l’évaluation, évaluation normative, évaluation critériée, taches, QCM, appariements, classements, lacunes, closures, réponses ouvertes, courtes, fiabilité, évaluation-mesure, référentiels nationaux, évaluation-jugement, évaluation-(ré)action, modélisation, processus, mesure, recommandations, Conseil de l’Europe, référentiels nationaux

Abord d’activités de recherche en évaluation

 • éléments d’analyse d’items
  • score, note, certification
  • indice de facilité
  • indice de discrimination
  • établissement de l’efficacité
  • exemple d’application
 • analyse de la distribution des notes
  • cas d’un contrôle en cours d’année
  • cas d’un examen
  • interprétation des biais
 • établissement de corrélations
  • accord interjuge
  • exemple d’application

   

Λέξεις Κλειδιά:analyse d’items, score, note, certification, interjuge, indice de discrimination, efficacité, application, distribution des notes, contrôle, examen, biais, corrélations, indice de facilité

Références iconographiques et bibliographiques.

 

Λέξεις Κλειδιά: Références, iconographiques, bibliographiques

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3457
Αρ. Προβολών :  17989

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -