Ακτομηχανική και Λιμενικά έργα

Κρεστενίτης Ιωάννης, Καραμπάς Θεοφάνης, Λουκογεωργάκη Ευαγγελία

Περιγραφή

Κατανόηση των βασικών αρχών της παράκτιας μηχανικής (π.χ. γραμμική θεωρία κυματισμών, διαμόρφωση κυματισμών στον παράκτιο χώρο) μέσω αναλυτικών μαθηματικών διατυπώσεων και διαγραμμάτων. Κατανόηση αρχών σχεδιασμού παράκτιων έργων μέσω: (i) αναλυτικών μοντέλων πρόγνωσης κυματισμών και (ii) εξισώσεων υπολογισμού υδροδυναμικών φορτίσεων σε πασσάλους και κατακόρυφα μέτωπα και ευστάθειας πρανών από λιθορριπή. Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση σε προκαταρκτικό στάδιο κυματοθραυστών με κεκλιμένα πρανή και με κατακόρυφο μέτωπο μέσω εξισώσεων. Κατανόηση των βασικών αρχών της παράκτιας στερεομεταφοράς και των μορφολογικών αναδράσεων από τα τεχνικά έργα μέσω εξισώσεων και απλών αριθμητικών μοντέλων. Επίλυση βασικών συνιστωσών προβλημάτων παράκτιας μηχανικής μέσω κατανόησης των διεργασιών διάδοσης των κυματισμών στις παράκτιες περιοχές και της αλληλεπίδρασης των κυματισμών με παράκτιες κατασκευές.

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Κατανόηση των βασικών αρχών της παράκτιας μηχανικής (π.χ. γραμμική θεωρία κυματισμών, διαμόρφωση κυματισμών στον παράκτιο χώρο) μέσω αναλυτικών μαθηματικών διατυπώσεων και διαγραμμάτων.  Κατανόηση αρχών σχεδιασμού παράκτιων έργων μέσω: (i) αναλυτικών μοντέλων πρόγνωσης κυματισμών και (ii) εξισώσεων υπολογισμού υδροδυναμικών φορτίσεων σε πασσάλους και κατακόρυφα μέτωπα και ευστάθειας πρανών από λιθορριπή. Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση σε προκαταρκτικό στάδιο κυματοθραυστών με κεκλιμένα πρανή και με κατακόρυφο μέτωπο μέσω εξισώσεων.  Κατανόηση των βασικών αρχών της παράκτιας στερεομεταφοράς και των μορφολογικών αναδράσεων από τα τεχνικά έργα μέσω εξισώσεων και απλών αριθμητικών μοντέλων.  Επίλυση βασικών συνιστωσών προβλημάτων παράκτιας μηχανικής μέσω κατανόησης των διεργασιών διάδοσης των κυματισμών στις παράκτιες περιοχές και της αλληλεπίδρασης των κυματισμών με παράκτιες κατασκευές.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες: Γιάννης Κρεστενίτης, Καθηγητής

Θεοφάνης Καραμπάς, Καθηγητής

Ευαγγελία Λουκογεωργάκη, Επίκουρη καθηγήτρια

                 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Δρ Σοφία Μαυρίδου

Μαθησιακοί στόχοι

Κατανόηση των βασικών αρχών της παράκτιας μηχανικής (π.χ. γραμμική θεωρία κυματισμών, διαμόρφωση κυματισμών στον παράκτιο χώρο) μέσω αναλυτικών μαθηματικών διατυπώσεων και διαγραμμάτων.  Κατανόηση αρχών σχεδιασμού παράκτιων έργων μέσω: (i) αναλυτικών μοντέλων πρόγνωσης κυματισμών και (ii) εξισώσεων υπολογισμού υδροδυναμικών φορτίσεων σε πασσάλους και κατακόρυφα μέτωπα και ευστάθειας πρανών από λιθορριπή. Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση σε προκαταρκτικό στάδιο κυματοθραυστών με κεκλιμένα πρανή και με κατακόρυφο μέτωπο μέσω εξισώσεων.  Κατανόηση των βασικών αρχών της παράκτιας στερεομεταφοράς και των μορφολογικών αναδράσεων από τα τεχνικά έργα μέσω εξισώσεων και απλών αριθμητικών μοντέλων.  Επίλυση βασικών συνιστωσών προβλημάτων παράκτιας μηχανικής μέσω κατανόησης των διεργασιών διάδοσης των κυματισμών στις παράκτιες περιοχές και της αλληλεπίδρασης των κυματισμών με παράκτιες κατασκευές.

Προαπαιτούμενα

Γενικές Προαπαιτήσεις

Μαθηματικά, Βασικές γνώσεις Μηχανικής των Ρευστών

Μέθοδοι αξιολόγησης

Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)

Βιβλιογραφία

Κουτίτας, Χριστόφορος Γ. Εισαγωγή στην παράκτια τεχνική και τα λιμενικά έργα: θεωρία. Θεσσαλονίκη: Ζήτη, 1994. http://search.lib.auth.gr/Record/262565

Πρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη

Ελληνική:

 1. Μέμος Κ.Δ.(2005).“Εισαγωγή στα Λιμενικά Έργα", Εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα. http://search.lib.auth.gr/Record/932178

Ξενόγλωσση:

 1. Dean RG & Dalrymple RA (1984). “Water Wave Mechanics for Engineers and Scientists”, Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, USA; [also: 2nd Edition (1991) in Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 2, Ed. P LF Liu, World Scientific Press]. http://search.lib.auth.gr/Record/103099
 2. Dingemanns MW (1997). “Water Wave Propagation over Uneven Bottoms. Part 1: Linear Wave Propagation”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 13, Ed. P LF Liu, World Scientific Press.
 3. Dingemanns MW (1997). “Water Wave Propagation over Uneven Bottoms. Part 2: Linear Wave Propagation”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 13, Ed. P LF Liu, World Scientific Press.
 4. Fredsoe J & Deigaard R (1992). “Mechanics of Coastal Sediment Transport”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 3, Ed. P LF Liu, World Scientific Press. http://search.lib.auth.gr/Record/103103
 5. Goda Y (1985). “Random Seas and design of Maritime Structures”, University of Tokyo Press, Tokyo, Japan; [also: 2nd Edition (2000) in Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 15, Ed. P LF Liu, World Scientific Press.] http://search.lib.auth.gr/Record/450465
 6. Hudspeth RT (2006). “Waves and wave forces on coastal and ocean structures”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 21, Ed. P LF Liu, World Scientific Press. http://search.lib.auth.gr/Record/512447
 7. Massel SR (1996). “Ocean surface waves: their physics and prediction”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 11, Ed. P LF Liu, World Scientific Press. http://search.lib.auth.gr/Record/403219
 8. Mei CC (1989). “The applied dynamics of ocean surface waves”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 1, Ed. P LF Liu, World Scientific Press. http://search.lib.auth.gr/Record/162353
 9. Mei CC, Stiassnie M, Yue D KP (2005). “Theory and applications of ocean surface waves”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 23, Ed. P LF Liu, World Scientific Press. http://search.lib.auth.gr/Record/509317
 10. Nielsen P (1992). “Coastal Bottom Boundary Layers and Sediment Transport”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 4, Ed. P LF Liu, World Scientific Press. http://search.lib.auth.gr/Record/103101
 11. Svendsen IA (2006). “Introduction to nearshore hydrodynamics”, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol. 24, Ed. P LF Liu, World Scientific Press. http://search.lib.auth.gr/Record/509320
 12. US Army Corps of Engineers (2002). “Coastal Engineering Manual: Parts I-IV”.

Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα (Kallipos)

 1. Ακτομηχανική - Έργα Προστασίας Ακτών
 2. Παράκτια Μηχανική - Θαλάσσια Περιβαλλοντική Υυδραυλική

Ενότητες

Αντικείμενο μαθήματος, βοηθήματα - πηγές, ιστότοπος μαθήματος.

Λέξεις Κλειδιά: αντικείμενο μαθήματος, βοηθήματα, πηγές, ιστότοπος μαθήματος

Ορισμός κυματισμού, διάδοση, συμβολισμοί, παράμετροι χαρακτηρισμού κύματος, είδη κυματισμών.

Λέξεις Κλειδιά: ορισμός κυματισμού, διάδοση, συμβολισμοί, παράμετροι χαρακτηρισμού κύματος, είδη κυματισμών

Μήκος κύματος, γραμμική θεωρία, εφαρμογές.

Λέξεις Κλειδιά: μήκος κύματος, γραμμική θεωρία, εφαρμογές

Διαμόρφωση Κυματισμών στον Παράκτιο Χώρο - Ρήχωση - Διάθλαση κυματισμών.

Λέξεις Κλειδιά: διαμόρφωση κυματισμών στον παράκτιο χώρο, ρήχωση, διάθλαση κυματισμών

Διαμόρφωση Κυματισμών στον Παράκτιο Χώρο - Περίθλαση κυματισμών.

Λέξεις Κλειδιά: διαμόρφωση κυματισμών στον παράκτιο χώρο, περίθλαση κυματισμών

Άσκηση.

Λέξεις Κλειδιά: άσκηση

Περίθλαση, θραύση κυματισμών.

Λέξεις Κλειδιά: περίθλαση, θραύση κυματισμών

Θραύση κυματισμών, παράκτια ρεύματα, ανάκλαση - αναρρίχηση ακτών.

Λέξεις Κλειδιά: θραύση κυματισμών, παράκτια ρεύματα, ανάκλαση ακτών, αναρρίχηση ακτών

Ανάκλαση και αναρρίχηση στις ακτές.

Λέξεις Κλειδιά: ανάκλαση και αναρρίχηση στις ακτές

Καταστάσεις ανάπτυξης κυματισμών, Γεωστροφικός άνεμος, Πραγματικοί κυματισμοί, στατιστική ανάλυση κυματισμών, κατανομή Rayleigh, στατιστική ανάλυση και ενεργειακά φάσματα.

Λέξεις Κλειδιά: καταστάσεις ανάπτυξης κυματισμών, γεωστροφικός άνεμος, πραγματικοί κυματισμοί, στατιστική ανάλυση κυματισμών, κατανομή Rayleigh, στατιστική ανάλυση και ενεργειακά φάσματα

Πρόγνωση κυματισμών, κλιματική αλλαγή.

Λέξεις Κλειδιά: πρόγνωση κυματισμών, κλιματική αλλαγή  διάβρωση ακτών, φάσμα JONSWAP, φάσμα P-M (Pierson-Moskowitz), αστοχία θαλάσσιων τοίχων

Κυκλοφορία, διακυμάνσεις στάθμης, Θαλάσσια ρεύματα, μαθηματικό μοντέλο κυκλοφορίας, μετεωρολογική παλίρροια, παλιρροιακά ρεύματα, ανεμογενή ρεύματα.

Λέξεις Κλειδιά: κυκλοφορία, διακυμάνσεις στάθμης, θαλάσσια ρεύματα, μαθηματικό μοντέλο κυκλοφορίας, μετεωρολογική παλίρροια, παλιρροιακά ρεύματα, ανεμογενή ρεύματα

Συνολική άσκηση / Παράκτια στερεομεταφορά και μορφολογία ακτών.

Λέξεις Κλειδιά: συνολική άσκηση, παράκτια στερεομεταφορά και μορφολογία ακτών

 Υδροδυναμικές Φορτίσεις  Παράκτιων Τεχνικών Έργων, Φορτίσεις Πασσάλων και Αγωγών.

Λέξεις Κλειδιά: υδροδυναμικές φορτίσεις παράκτιων τεχνικών έργων, φορτίσεις πασσάλων και αγωγών

Υδροδυναμικές Φορτίσεις Παράκτιων Τεχνικών Έργων - Φορτίσεις ογκωδών σωμάτων.

Λέξεις Κλειδιά: υδροδυναμικές φορτίσεις παράκτιων τεχνικών έργων, φορτίσεις ογκωδών σωμάτων

Υδροδυναμικές Φορτίσεις Παράκτιων Τεχνικών Έργων - Φορτίσεις κατακόρυφων μετώπων. 

Λέξεις Κλειδιά: υδροδυναμικές φορτίσεις παράκτιων τεχνικών έργων, φορτίσεις κατακόρυφων μετώπων

Υδροδυναμικές Φορτίσεις Παράκτιων Τεχνικών Έργων - Ευστάθεια πρανών. 

Λέξεις Κλειδιά: υδροδυναμικές φορτίσεις παράκτιων τεχνικών έργων, ευστάθεια πρανών

Άσκηση σε έργα με κεκλιμένα πρανή.

Λέξεις Κλειδιά: άσκηση σε έργα με κεκλιμένα πρανή

Κλιματική αλλαγή και διάβρωση ακτών.

Λέξεις Κλειδιά: κλιματική αλλαγή, διάβρωση ακτών

Στερεομεταφορά / Μηχανισμοί μεταφοράς φερτών υλών.

Λέξεις Κλειδιά: στερεομεταφορά, μηχανισμοί μεταφοράς φερτών υλών

Στερεομεταφορά / Μηχανισμοί μεταφοράς φερτών υλών.

Λέξεις Κλειδιά: στερεομεταφορά, μηχανισμοί μεταφοράς φερτών υλών

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  16365
Αρ. Προβολών :  76415