Ακτομηχανική και Λιμενικά έργα

Κρεστενίτης Ιωάννης, Καραμπάς Θεοφάνης, Λουκογεωργάκη Ευαγγελία

Περιγραφή

Κατανόηση των βασικών αρχών της παράκτιας μηχανικής (π.χ. γραμμική θεωρία κυματισμών, διαμόρφωση κυματισμών στον παράκτιο χώρο) μέσω αναλυτικών μαθηματικών διατυπώσεων και διαγραμμάτων. Κατανόηση αρχών σχεδιασμού παράκτιων έργων μέσω: (i) αναλυτικών μοντέλων πρόγνωσης κυματισμών και (ii) εξισώσεων υπολογισμού υδροδυναμικών φορτίσεων σε πασσάλους και κατακόρυφα μέτωπα και ευστάθειας πρανών από λιθορριπή. Σχεδιασμός και διαστασιολόγηση σε προκαταρκτικό στάδιο κυματοθραυστών με κεκλιμένα πρανή και με κατακόρυφο μέτωπο μέσω εξισώσεων. Κατανόηση των βασικών αρχών της παράκτιας στερεομεταφοράς και των μορφολογικών αναδράσεων από τα τεχνικά έργα μέσω εξισώσεων και απλών αριθμητικών μοντέλων. Επίλυση βασικών συνιστωσών προβλημάτων παράκτιας μηχανικής μέσω κατανόησης των διεργασιών διάδοσης των κυματισμών στις παράκτιες περιοχές και της αλληλεπίδρασης των κυματισμών με παράκτιες κατασκευές.

Κωδικός: OCRS425
Κατηγορία: Πολιτικών Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Αντικείμενο μαθήματος, βοηθήματα - πηγές, ιστότοπος μαθήματος.

Λέξεις Κλειδιά: αντικείμενο μαθήματος, βοηθήματα, πηγές, ιστότοπος μαθήματος

Ορισμός κυματισμού, διάδοση, συμβολισμοί, παράμετροι χαρακτηρισμού κύματος, είδη κυματισμών.

Λέξεις Κλειδιά: ορισμός κυματισμού, διάδοση, συμβολισμοί, παράμετροι χαρακτηρισμού κύματος, είδη κυματισμών

Μήκος κύματος, γραμμική θεωρία, εφαρμογές.

Λέξεις Κλειδιά: μήκος κύματος, γραμμική θεωρία, εφαρμογές

Διαμόρφωση Κυματισμών στον Παράκτιο Χώρο - Ρήχωση - Διάθλαση κυματισμών.

Λέξεις Κλειδιά: διαμόρφωση κυματισμών στον παράκτιο χώρο, ρήχωση, διάθλαση κυματισμών

Διαμόρφωση Κυματισμών στον Παράκτιο Χώρο - Περίθλαση κυματισμών.

Λέξεις Κλειδιά: διαμόρφωση κυματισμών στον παράκτιο χώρο, περίθλαση κυματισμών

Άσκηση.

Λέξεις Κλειδιά: άσκηση

Περίθλαση, θραύση κυματισμών.

Λέξεις Κλειδιά: περίθλαση, θραύση κυματισμών

Θραύση κυματισμών, παράκτια ρεύματα, ανάκλαση - αναρρίχηση ακτών.

Λέξεις Κλειδιά: θραύση κυματισμών, παράκτια ρεύματα, ανάκλαση ακτών, αναρρίχηση ακτών

Ανάκλαση και αναρρίχηση στις ακτές.

Λέξεις Κλειδιά: ανάκλαση και αναρρίχηση στις ακτές

Καταστάσεις ανάπτυξης κυματισμών, Γεωστροφικός άνεμος, Πραγματικοί κυματισμοί, στατιστική ανάλυση κυματισμών, κατανομή Rayleigh, στατιστική ανάλυση και ενεργειακά φάσματα.

Λέξεις Κλειδιά: καταστάσεις ανάπτυξης κυματισμών, γεωστροφικός άνεμος, πραγματικοί κυματισμοί, στατιστική ανάλυση κυματισμών, κατανομή Rayleigh, στατιστική ανάλυση και ενεργειακά φάσματα

Πρόγνωση κυματισμών, κλιματική αλλαγή.

Λέξεις Κλειδιά: πρόγνωση κυματισμών, κλιματική αλλαγή  διάβρωση ακτών, φάσμα JONSWAP, φάσμα P-M (Pierson-Moskowitz), αστοχία θαλάσσιων τοίχων

Κυκλοφορία, διακυμάνσεις στάθμης, Θαλάσσια ρεύματα, μαθηματικό μοντέλο κυκλοφορίας, μετεωρολογική παλίρροια, παλιρροιακά ρεύματα, ανεμογενή ρεύματα.

Λέξεις Κλειδιά: κυκλοφορία, διακυμάνσεις στάθμης, θαλάσσια ρεύματα, μαθηματικό μοντέλο κυκλοφορίας, μετεωρολογική παλίρροια, παλιρροιακά ρεύματα, ανεμογενή ρεύματα

Συνολική άσκηση / Παράκτια στερεομεταφορά και μορφολογία ακτών.

Λέξεις Κλειδιά: συνολική άσκηση, παράκτια στερεομεταφορά και μορφολογία ακτών

 Υδροδυναμικές Φορτίσεις  Παράκτιων Τεχνικών Έργων, Φορτίσεις Πασσάλων και Αγωγών.

Λέξεις Κλειδιά: υδροδυναμικές φορτίσεις παράκτιων τεχνικών έργων, φορτίσεις πασσάλων και αγωγών

Υδροδυναμικές Φορτίσεις Παράκτιων Τεχνικών Έργων - Φορτίσεις ογκωδών σωμάτων.

Λέξεις Κλειδιά: υδροδυναμικές φορτίσεις παράκτιων τεχνικών έργων, φορτίσεις ογκωδών σωμάτων

Υδροδυναμικές Φορτίσεις Παράκτιων Τεχνικών Έργων - Φορτίσεις κατακόρυφων μετώπων. 

Λέξεις Κλειδιά: υδροδυναμικές φορτίσεις παράκτιων τεχνικών έργων, φορτίσεις κατακόρυφων μετώπων

Υδροδυναμικές Φορτίσεις Παράκτιων Τεχνικών Έργων - Ευστάθεια πρανών. 

Λέξεις Κλειδιά: υδροδυναμικές φορτίσεις παράκτιων τεχνικών έργων, ευστάθεια πρανών

Άσκηση σε έργα με κεκλιμένα πρανή.

Λέξεις Κλειδιά: άσκηση σε έργα με κεκλιμένα πρανή

Κλιματική αλλαγή και διάβρωση ακτών.

Λέξεις Κλειδιά: κλιματική αλλαγή, διάβρωση ακτών

Στερεομεταφορά / Μηχανισμοί μεταφοράς φερτών υλών.

Λέξεις Κλειδιά: στερεομεταφορά, μηχανισμοί μεταφοράς φερτών υλών

Στερεομεταφορά / Μηχανισμοί μεταφοράς φερτών υλών.

Λέξεις Κλειδιά: στερεομεταφορά, μηχανισμοί μεταφοράς φερτών υλών

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  15450
Αρ. Προβολών :  70860

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -