Περιβαλλοντική πολιτική και εκπαίδευση

Ράγκου Πολυξένη

Περιγραφή

Περιβάλλον και κοινωνία, οικονομία και περιβάλλον, χωροταξικός σχεδιασμός και οργάνωση, οικονομική αξιολόγηση των ζημιών του περιβάλλοντος, οικονομική πολιτική και προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντική εκπαίδευση, περιβαλλοντικό δίκαιο, αναπτυξιακή και περιβαλλοντική πολιτική, πολιτική και στρατηγική προστασίας του περιβάλλοντος σαν εθνικό και διεθνές πρόβλημα.

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Πολυξένη Ράγκου, Επίκουρη καθηγήτρια Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ.

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Αναστάσιος Παπανικολάου

Μαθησιακοί στόχοι

Προβληματισμός και αναστοχασμός της σχέσης των ανθρώπων με το περιβάλλον

Γνώση και κατανόηση των παραγόντων πρόκλησης περιβαλλοντικών προβλημάτων και συγκεκριμένα της: πληθυσμιακής αύξησης, της αστικοποίησης, της κακοδιαχείρισης των φυσικών πόρων, της ρύπανσης, και της ανθρωπογενούς εντατικοποίησης του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Γνώση και εξοικείωση με την Περιβαλλοντική Πολιτική, τις διαστάσεις, τις αρχές και τα εργαλεία της.

Γνώση και κατανόηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και εξοικείωση με την εφαρμογή της σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης.

Προαπαιτούμενα

Δεν χρειάζεται κάποιο προαπαιτούμενο.

Βιβλιογραφία

Φλογαΐτη Ε. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αθήνα ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΔΙΟ Α.Ε 2011. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12405074

 

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία

 1. Αγγελίδης Ζ. Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Εκδόσεις Art of Text, Θεσσαλονίκη 1993.
 2. Γεωργόπουλος Αλέξανδρος, Κώστας Νικολάου, Αναστασία Δημητρίου, Κώστας Γαβριλάκης, Γιώργος Μπλιώνης (Συλλογικό έργο). Γη, ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης. - Αθήνα : Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 2014. - 736σ.
 3. Φλογαΐτη Ε. Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα 2005.

 

Online readings

 

Ενότητες

 1. Εισαγωγή
 2. Σχέση «Άνθρωπος – Περιβάλλον»

Λέξεις κλειδιά: Σχέση «Άνθρωπος – Περιβάλλον», ανάπτυξη

 1. Πληθυσμιακή αύξηση
 2. Αστικοποίηση
  1. Χαρακτηριστικά αστικοποίησης
  2. Η αστικοποίηση ως φαινόμενο
  3. Συνέπειες της Αστικοποίησης
  4. Η αστικοποίηση στις βιομηχανικές χώρες
  5. Αστικοποίηση στις αναπτυσσόμενες χώρες

Λέξεις κλειδιά: πληθυσμιακή αύξηση, αστικοποίηση

 

 1. Εξάντληση Φυσικών Πόρων
 2. Ορυκτές ακατέργαστες ύλες
 3. Καύσιμες πρώτες ύλες
 4. Το έδαφος
 5. Ο «κρίσιμος χώρος» στις βιομηχανικές κοινωνίες

Λέξεις κλειδιά: φυσικοί πόροι, εξάντληση, ορυκτές ύλες, καύσιμες ύλες, έδαφος, κρίσιμος χώρος

 1. Ρύπανση του περιβάλλοντος
 2. Ατμοσφαιρική ρύπανση
 3. Ρύπανση των υδάτινων πόρων

Λέξεις κλειδιά: ρύπανση, ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση υδάτων

 

 1. Ρύπανση του εδάφους
 2. Ηχητική ρύπανση
 3. Αισθητική ρύπανση

Λέξεις κλειδιά: ρύπανση εδάφους, ηχορύπανση, αισθητική ρύπανση

 1. Η ιδιαιτερότητα της ραδιενεργoύ ρύπανσης
 2. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
 3. Τα θερμοκηπιακά αέρια

Λέξεις κλειδιά: ραδιενέργεια,  φαινόμενο θερμοκηπίου, κλιματική αλλαγή, θερμοκηπιακά αέρια

 

 1. Η καταστροφή της στιβάδας τον όζοντος
 2. Το φαινόμενο της όξινης βροχής
 3. Επιπτώσεις της απόθεσης οξέων

Λέξεις κλειδιά: στιβάδα τον όζοντος, όξινη βροχή, οξέα

 1. Τι είναι Περιβαλλοντική Πολιτική;
 2. Η θέση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής στα πλαίσια των άλλων τομέων της πολιτικής
 3. Το φυσικό περιβάλλον ως οικονομικό αγαθό
 4. Οικονομικά στοιχεία της Περιβαλλοντικής Πολιτικής
 5. Οι στρατηγικές αντιλήψεις της Περιβαλλοντικής Πολιτικής
 6. Οικονομικά αποτελέσματα της Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Λέξεις κλειδιά: πολιτική, οικονομικό αγαθό, οικονομία, στρατηγικές

 

 1. Προστασία Περιβάλλοντος και άλλες πολιτικές
 2. Προστασία Περιβάλλοντος και Οικονομική Ανάπτυξη
 3. Προστασία Περιβάλλοντος και Διεθνής ανταγωνισμός
 4. Διεθνείς διαστάσεις της Περιβαλλοντικής Πολιτικής
 5. Υπερεθνικά Περιβαλλοντικά Προβλήματα

Λέξεις κλειδιά: προστασία, οικονομική ανάπτυξη, ανταγωνισμός, υπερεθνικά περιβαλλοντικά προβλήματα

 1. Περιβαλλοντικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 2. Η προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια της Δασοπονίας
 3. Ο Νόμος 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος

Λέξεις κλειδιά: περιβαλλοντικό δίκαιο, Ευρωπαϊκή Ένωση, δασοπονία, προστασία περιβάλλοντος

 

 1. Η περιβαλλοντική υποβάθμιση
 2. Σχέση «Άνθρωπος – Περιβάλλον»
 3. Τρόποι επίλυσης προβλημάτων

Λέξεις κλειδιά: περιβαλλοντική υποβάθμιση

 1. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 2. Προσχολική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο Δημοτικό Σχολείο

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο

 1. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην  Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ενηλίκων
 4. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
 5. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενήλικοι, εκπαιδευτικοί

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4340
Αρ. Προβολών :  27517