Εισαγωγή στο μάρκετινγκ

Μπουτσούκη Χριστίνα

Περιγραφή

 

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να εισαγάγει τον φοιτητή στην έννοια του Μάρκετινγκ, την αγορά και το περιβάλλον μάρκας, τον καταναλωτισμό, τη διανομή, την προώθηση πωλήσεων, την τμηματοποίηση, και την ανάλυση και ανάπτυξη του προϊόντος.

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Χριστίνα Μπουτσούκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

http://www.econ.auth.gr/index.php?lang=el&rm=1&mn=13&stid=31

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Έλλη Βλαχοπούλου

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα αυτό έχει ως σκοπό να δώσει ερεθίσματα στους φοιτητές σχετικά με το Μάρκετινγκ και τον τρόπο εφαρμογής του.

Βιβλιογραφία

M. Baker (2003). The Marketing Book. Butterworth-Heinemann, Oxford.

P. Kotler (1999). Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation & Control. Prentice Hall, New Jersey.

Τσακλάγκανος (2004). Βασικές Αρχές του Μάρκετινγκ. Εκδόσεις Κυριακίδη.

Ενότητες

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει την έννοια του Μάρκετινγκ.

 

Λέξεις κλειδιά: έννοια του Μάρκετινγκ.

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει την αγορά και το περιβάλλον μάρκετινγκ του οργανισμού.

 

Λέξεις κλειδιά: αγορά και περιβάλλον μάρκετινγκ του οργανισμού.

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει την έννοια του καταναλωτισμού, τους στόχους και τους παράγοντες που τον επηρεάζουν.

 

Λέξεις κλειδιά: έννοια του καταναλωτισμού

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει την έρευνα αγοράς, πώς εφαρμόζεται, τί προβλήματα επιλύει, ποιοι τη διεξάγουν και ποιες είναι οι μορφές της.

 

Λέξεις κλειδιά: έρευνα αγοράς, πώς εφαρμόζεται, τί προβλήματα επιλύει, ποιοι τη διεξάγουν και ποιες είναι οι μορφές της.

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει την τμηματοποίηση της αγοράς.

 

Λέξεις κλειδιά: τμηματοποίηση της αγοράς.

 Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει την έννοια του προϊόντος.

 

Λέξεις κλειδιά: έννοια του προϊόντος.

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει την ανάπτυξη νέου προϊόντος και τον κύκλο ζωής του.

 

Λέξεις κλειδιά: ανάπτυξη νέου προϊόντος και κύκλος ζωής του.

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό να αναλύσει τα κανάλια διανομής.

 

Λέξεις κλειδιά: κανάλια διανομής.

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό την ανάλυση της τιμολόγησης, τους στόχους της, τα κριτήρια και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωσή της.

 

Λέξεις κλειδιά: τιμολόγηση, στόχοι, κριτήρια,παράγοντες.

Η ενότητα αυτή έχει ως σκοπό την ανάλυση της προώθησης των πωλήσεων.

 

Λέξεις κλειδιά: προώθηση των πωλήσεων.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5150
Αρ. Προβολών :  33397