Τεχνική Περιβάλλοντος

Νταρακάς Ευθύμιος, Ζαφειράκου Αντιγόνη

Περιγραφή

 

Εισαγωγή στην επεξεργασία αστικών λυμάτων.

Στοιχεία βιοχημείας-βιοτεχνολογίας περιβάλλοντος:

 • Μικροοργανισμοί, κινητική των βιοχημικών αντιδράσεων.
 • Βιοαντιδραστήρες.
 • Αρχές βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων.
 • Αρχές βιολογικής επεξεργασίας ιλύος.

Τεχνολογία επεξεργασίας λυμάτων:

 • Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των λυμάτων.
 • Συστήματα επεξεργασίας λυμάτων.
 • Σχάρες.
 • Αμμοσυλλέκτες.
 • Δεξαμενές καθίζησης.
 • Βιολογικές διεργασίες αιωρούμενης βιομάζας.
 • Βιολογικές διεργασίες προσκολλημένης βιομάζας.
 • Χημική επεξεργασία.
 • Απολύμανση.

Τεχνολογία επεξεργασίας ιλύος:

 • Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της ιλύος.
 • Συστήματα επεξεργασίας ιλύος.
 • Πάχυνση ιλύος.
 • Αδρανοποίηση ιλύος.
 • Βελτίωση, αφυδάτωση, ξήρανση και καύση της ιλύος.
 • Τελική διάθεση λυμάτων και ιλύος.
 • Επεξεργασία βοθρολυμάτων.
 • Φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων.

 

 

Κωδικός: OCRS460
Κατηγορία: Πολιτικών Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Υγρά απόβλητα (ορισμός- προέλευση- σύσταση),  κύκλος του νερού, Βασικά στοιχεία διαχείρισης αστικών λυμάτων, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), Νομοθεσία, Βασικά στάδια επεξεργασίας αστικών λυμάτων, Κριτήρια επιλογής συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

 

Λέξεις Κλειδιά: υγρά απόβλητα, ΕΕΛ, στάδια επεξεργασίας λυμάτων

Βασικά χημικά στοιχεία του περιβάλλοντος και οι οργανικές ενώσεις, Μικροοργανισμοί , Βιοχημικοί κύκλοι, Ποιοτικά χαρακτηριστικά των αστικών λυμάτων, (άνθρακας, άζωτο, φώσφορος, στερεά), Παράμετροι μέτρησης του οργανικού φορτίου (BOD, COD), Κινητική των βιοχημικών αντιδράσεων, Βιοαντιδραστήρες.

 

Λέξεις Κλειδιά: βιοχημικοί κύκλοι, BOD, COD, βιομάζα

Μηχανική (πρωτοβάθμια) επεξεργασία λυμάτων, Μηχανικός καθαρισμός λυμάτων (Σχάρες / Κόσκινα), Τύποι σχαρών, Μηχανισμοί απομάκρυνσης εσχαρισμάτων, Αποδόσεις σχαρών.

 

Λέξεις Κλειδιά: μηχανική επεξεργασία λυμάτων, σχάρα

Μηχανική (πρωτοβάθμια) επεξεργασία λυμάτων, Μηχανικός καθαρισμός λυμάτων (Αμμοσυλλέκτες - λιποσυλλέκτες), Διατάξεις εξάμμωσης (αμμοσυλλέκτες), Λειτουργία αμμοσυλλεκτών, Διατάξεις λιποσυλλογής, Βοθρολύματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: μηχανική επεξεργασία λυμάτων, αμμοσυλλέκτης, λιποσυλλέκτης, βοθρολύματα

Καθίζηση λυμάτων, Παράγοντες που επηρεάζουν την καθίζηση , Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια καθίζηση λυμάτων , Δεξαμενές καθίζησης, Απόδοση δεξαμενών καθίζησης, Ιλύς πρωτοβάθμιας καθίζησης.

 

Λέξεις Κλειδιά: καθίζηση, δεξαμενές καθίζησης

Βιολογική επεξεργασία λυμάτων, Αερόβιες και αναερόβιες βιολογικές διεργασίες, Βιολογική (δευτεροβάθμια) επεξεργασία λυμάτων, Τα θετικά και τα αρνητικά της αναερόβιας βιολογικής επεξεργασίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: βιολογική επεξεργασία λυμάτων, αερόβια επεξεργασία, αναερόβια επεξεργασία

Αερόβια βιολογική επεξεργασία (αιωρούμενη βιομάζα), Βιολογική επεξεργασία λυμάτων (Μέθοδος ενεργού ιλύος), Δεξαμενή αερισμού (ενεργού ιλύος), Αερισμός λυμάτων, Δεξαμενές καθίζησης, Βιολογικές διεργασίες – Τα συστήματα SBR, Αερόβιες – αναερόβιες βιολογικές διεργασίες (Λίμνες λυμάτων), Παράμετροι διαστασιολόγησης αερόβιων βιοαντιδραστήρων αιωρούμενης βιομάζας, Βιομάζα, O δείκτης όγκου ιλύος (ΔOI), Ρυθμός επανακυκλοφορίας ιλύος, Αποικοδόμηση οργανικών ουσιών – Παραγωγή βιομάζας, Λειτουργία και απόδοση των δεξαμενών ενεργού ιλύος, Κατανάλωση οξυγόνου.

 

Λέξεις Κλειδιά: αιωρούμενη βιομάζα, Μέθοδος ενεργού ιλύος, Δεξαμενή αερισμού, Λίμνες λυμάτων,  Βιομάζα, δείκτης όγκου ιλύος (ΔOI), επανακυκλοφορία ιλύος

Μέθοδος προσκολλημένης βιομάζας, Βιολογικά φίλτρα, χαλικοδιυλιστήριο, δισκοδιυλιστηρίο.

 

Λέξεις Κλειδιά: χαλικοδιυλιστήριο, δισκοδιυλιστηρίο

Μορφές του αζώτου, Το άζωτο στα υγρά απόβλητα, Νιτροποίηση – Απονιτροποίηση.

 

Λέξεις Κλειδιά: άζωτο, νιτροποίηση , απονιτροποίηση

Ο φώσφορος, Απομάκρυνση φωσφόρου, Βαθμός αποφωσφόρωσης, Βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου,  Συνδυασμός βιολογικής απομάκρυνσης Ν και Ρ στην ίδια δεξαμενή, Χημική απομάκρυνση Φωσφόρου, Κροκιδωτικά, Μηχανισμός της κροκίδωσης, Τα στάδια της κροκίδωσης – συσσωμάτωσης – καθίζησης, Χημική απομάκρυνση Φωσφόρου.

 

Λέξεις Κλειδιά: φώσφορος, αποφωσφόρωση, κροκίδωση

Προχωρημένη (τριτοβάθμια) επεξεργασία λυμάτων, Διήθηση, Φίλτρα άμμου, Μεμβράνες, Ώσμωση και αντίστροφη ώσμωση, Προσροφητικά μέσα, Χημικές διεργασίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων , Χημική οξείδωση, Εξουδετέρωση, Χημική απολύμανση, Απολυμαντικά.

 

Λέξεις Κλειδιά: τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων, διήθηση, χημική οξείδωση, εξουδετέρωση, απολυμαντικά

Απολύμανση υγρών αποβλήτων, Παθογόνοι μικροοργανισμοί, Χλωρίωση, Δεξαμενή χλωρίωσης, χλωρίωση-αποχλωρίωση, Οζόνωση, Απολύμανση με UV.

 

Λέξεις Κλειδιά: Απολύμανση, χλωρίωση, δεξαμενή χλωρίωσης, χλωρίωση-αποχλωρίωση, οζόνωση

Επεξεργασία Βοθρολυμάτων, Βόθροι.

 

Λέξεις Κλειδιά: άζωτο, νιτροποίηση , απονιτροποίηση

Ιλύς, Σύσταση ιλύος, Στάδια επεξεργασίας ιλύος, Πάχυνση ιλύος, Βιολογική σταθεροποίηση ιλύος, Αφυδάτωση ιλύος, Διάθεση ιλύος, Μέθοδοι επεξεργασίας ιλύος.

 

Λέξεις Κλειδιά: ιλύς, επεξεργασίας ιλύος

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  8826
Αρ. Προβολών :  56099

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -