Τεχνική Περιβάλλοντος

Νταρακάς Ευθύμιος, Ζαφειράκου Αντιγόνη

Περιγραφή

 

Εισαγωγή στην επεξεργασία αστικών λυμάτων.

Στοιχεία βιοχημείας-βιοτεχνολογίας περιβάλλοντος:

 • Μικροοργανισμοί, κινητική των βιοχημικών αντιδράσεων.
 • Βιοαντιδραστήρες.
 • Αρχές βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων.
 • Αρχές βιολογικής επεξεργασίας ιλύος.

Τεχνολογία επεξεργασίας λυμάτων:

 • Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των λυμάτων.
 • Συστήματα επεξεργασίας λυμάτων.
 • Σχάρες.
 • Αμμοσυλλέκτες.
 • Δεξαμενές καθίζησης.
 • Βιολογικές διεργασίες αιωρούμενης βιομάζας.
 • Βιολογικές διεργασίες προσκολλημένης βιομάζας.
 • Χημική επεξεργασία.
 • Απολύμανση.

Τεχνολογία επεξεργασίας ιλύος:

 • Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της ιλύος.
 • Συστήματα επεξεργασίας ιλύος.
 • Πάχυνση ιλύος.
 • Αδρανοποίηση ιλύος.
 • Βελτίωση, αφυδάτωση, ξήρανση και καύση της ιλύος.
 • Τελική διάθεση λυμάτων και ιλύος.
 • Επεξεργασία βοθρολυμάτων.
 • Φυσικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων.

 

 

CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
Διδάσκοντες

Διδάσκοντες:

Ευθύμιος Νταρακάς, Αναπληρωτής Καθηγητής

http://users.auth.gr/darakas/

 

 

 

 

 

 

Αντιγόνη Ζαφειράκου, Λέκτορας

http://azafir.weebly.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεργάτις Ανάπτυξης Περιεχομένου: Ολυμπία Τασκάρη

Περιεχόμενο μαθήματος

Δομή περιεχομένων:

 • Στοιχεία βιοχημείας-βιοτεχνολογίας περιβάλλοντος.
 • Τεχνολογία επεξεργασίας λυμάτων.
 • Τεχνολογία επεξεργασίας ιλύος.

Περιεχόμενα μαθήματος:

 • Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των λυμάτων.
 • Σχάρες.
 • Αμμοσυλλέκτες.
 • Δεξαμενές καθίζησης.
 • Δεξαμενές αερισμού.
 • Χαλικοδιυλιστήρια.
 • Δισκοδιυλιστήρια.
 • Απονιτροποίηση.
 • Χημική επεξεργασία.
 • Απολύμανση.
 • Συστήματα επεξεργασίας ιλύος.
 • Πάχυνση ιλύος.
 • Αδρανοποίηση ιλύος.
 • Αφυδάτωση, ξήρανση και καύση της ιλύος.
 • Επεξεργασία βοθρολυμάτων.

 

Μαθησιακοί στόχοι

Απόκτηση γνώσεων

Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί:

 • στην κατανόηση των βασικών αρχών επεξεργασίας των λυμάτων και του τρόπου λειτουργίας μιας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων
 • στην απόκτηση των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων βιοχημείας - βιοτεχνολογίας περιβάλλοντος
 • στην ανάλυση των σταδίων επεξεργασίας των λυμάτων και της παραγόμενης ιλύος
 • στην απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας για το σχεδιασμό και τον υπολογισμό μιας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

 

Απόκτηση ικανοτήτων

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να έχει τις ικανότητες:

 • να κατανοεί και να συνδυάζει τις κατάλληλες διεργασίες σε μια εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των λυμάτων και τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς του αποδέκτη,
 • να μελετά και να σχεδιάζει τα επί μέρους στάδια επεξεργασίας των λυμάτων και της ιλύος,
 • να έχει την ικανότητα να οραματιστεί το έργο στην πράξη,
 • να επισημαίνει και να αντιλαμβάνεται τα τεχνικά προβλήματα στην κατασκευή μιας ΕΕΛ, να αναζητεί λύσεις και να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπισή τους,
 • να αντιμετωπίζει πιθανά προβλήματα κατά τη λειτουργία μιας ΕΕΛ.

 

Απόκτηση δεξιοτήτων

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής αποκτά τις δεξιότητες:

 • να εκτιμά τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των λυμάτων,
 • να συνδυάζει την τεχνογνωσία με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία,
 • να απεικονίζει σχεδιαστικά το διάγραμμα ροής των αποβλήτων στην ΕΕΛ,
 • να υπολογίζει τις επί μέρους μονάδες επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων και της ιλύος,
 • να εφαρμόζει οικονομικοτεχνικές μεθόδους στη μελέτη του έργου.
Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές/απόφοιτοι του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή της Τεχνικής Περιβάλλοντος (Χημικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, κλπ)

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχει απαίτηση προαπαιτούμενων μαθημάτων. Προτείνονται όμως:

Γενικές γνώσεις σε θέματα υδραυλικής και ειδικότερα σε δίκτυα αποχέτευσης Σχετιζόμενο μάθημα: ΤΥ2200 Υδρεύσεις-Αποχετεύσεις-Αρδεύσεις (5ο εξάμηνο)

Προτεινόμενα συγγράμματα
 • Χατζηαγγέλου, Η. (2002), Τεύχος 1: Στοιχεία Βιοτεχνολογίας Περιβάλλοντος για Μηχανικούς, ΑΠΘ
 • Χατζηαγγέλου, Η (2002), Τεύχος 2: Τεχνολογία Επεξεργασίας Λυμάτων, ΑΠΘ
 • Χατζηαγγέλου, Η (2002), Τεύχος 3: Τεχνολογία Επεξεργασίας Ιλύος, ΑΠΘ
 • Νταρακάς Ευθύμιος (2012), Διεργασίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, Α.Π.Θ.
 • Metcalf & Eddy (2006), Wastewater Engineering. Treatment and Reuse - Volume I, 4th Edition, Tziolas Publishing, Thessaloniki, ISBN: 960-148-109-2.
 • Metcalf & Eddy (2006), Wastewater Engineering. Treatment and Reuse - Volume II, 4th Edition, Tziolas Publishing, Thessaloniki, ISBN: 960-418-113-0.
Βιβλιογραφία
 • Masters, G.M. and Ela, W.P. (2008), Introduction to Environmental Engineering and Science, Pearson International Edition, Third Edition
 • Αλμπάνης, Τ. (2009), Ρύπανση και τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος, ISBN 978-960-418-206-0, Εκδόσεις Τζιόλα
 • Τσώνης, Σ. (2004), Επεξεργασία λυμάτων, ISBN 960-7530-51-9, Εκδόσεις Παπασωτηρίου
 • Κούγκολος, Α. (2007), Εισαγωγή στην περιβαλλοντική μηχανική, ISBN 978-960-418-077-6, Εκδόσεις Τζιόλα
 • Μαρκαντωνάτος, Γ. (1994), Στοιχεία Υγιεινής Περιβάλλοντος και Υγειονομικής Μηχανικής, Ε’ Ανατύπωση
 • Δεληγιάννης, Α.Θ. (2009), Βιολογική επεξεργασία λυμάτων, University Studio Press, Θεσσαλονίκη

Ενότητες

Υγρά απόβλητα (ορισμός- προέλευση- σύσταση),  κύκλος του νερού, Βασικά στοιχεία διαχείρισης αστικών λυμάτων, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), Νομοθεσία, Βασικά στάδια επεξεργασίας αστικών λυμάτων, Κριτήρια επιλογής συστημάτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

 

Λέξεις Κλειδιά: υγρά απόβλητα, ΕΕΛ, στάδια επεξεργασίας λυμάτων

Βασικά χημικά στοιχεία του περιβάλλοντος και οι οργανικές ενώσεις, Μικροοργανισμοί , Βιοχημικοί κύκλοι, Ποιοτικά χαρακτηριστικά των αστικών λυμάτων, (άνθρακας, άζωτο, φώσφορος, στερεά), Παράμετροι μέτρησης του οργανικού φορτίου (BOD, COD), Κινητική των βιοχημικών αντιδράσεων, Βιοαντιδραστήρες.

 

Λέξεις Κλειδιά: βιοχημικοί κύκλοι, BOD, COD, βιομάζα

Μηχανική (πρωτοβάθμια) επεξεργασία λυμάτων, Μηχανικός καθαρισμός λυμάτων (Σχάρες / Κόσκινα), Τύποι σχαρών, Μηχανισμοί απομάκρυνσης εσχαρισμάτων, Αποδόσεις σχαρών.

 

Λέξεις Κλειδιά: μηχανική επεξεργασία λυμάτων, σχάρα

Μηχανική (πρωτοβάθμια) επεξεργασία λυμάτων, Μηχανικός καθαρισμός λυμάτων (Αμμοσυλλέκτες - λιποσυλλέκτες), Διατάξεις εξάμμωσης (αμμοσυλλέκτες), Λειτουργία αμμοσυλλεκτών, Διατάξεις λιποσυλλογής, Βοθρολύματα.

 

Λέξεις Κλειδιά: μηχανική επεξεργασία λυμάτων, αμμοσυλλέκτης, λιποσυλλέκτης, βοθρολύματα

Καθίζηση λυμάτων, Παράγοντες που επηρεάζουν την καθίζηση , Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια καθίζηση λυμάτων , Δεξαμενές καθίζησης, Απόδοση δεξαμενών καθίζησης, Ιλύς πρωτοβάθμιας καθίζησης.

 

Λέξεις Κλειδιά: καθίζηση, δεξαμενές καθίζησης

Βιολογική επεξεργασία λυμάτων, Αερόβιες και αναερόβιες βιολογικές διεργασίες, Βιολογική (δευτεροβάθμια) επεξεργασία λυμάτων, Τα θετικά και τα αρνητικά της αναερόβιας βιολογικής επεξεργασίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: βιολογική επεξεργασία λυμάτων, αερόβια επεξεργασία, αναερόβια επεξεργασία

Αερόβια βιολογική επεξεργασία (αιωρούμενη βιομάζα), Βιολογική επεξεργασία λυμάτων (Μέθοδος ενεργού ιλύος), Δεξαμενή αερισμού (ενεργού ιλύος), Αερισμός λυμάτων, Δεξαμενές καθίζησης, Βιολογικές διεργασίες – Τα συστήματα SBR, Αερόβιες – αναερόβιες βιολογικές διεργασίες (Λίμνες λυμάτων), Παράμετροι διαστασιολόγησης αερόβιων βιοαντιδραστήρων αιωρούμενης βιομάζας, Βιομάζα, O δείκτης όγκου ιλύος (ΔOI), Ρυθμός επανακυκλοφορίας ιλύος, Αποικοδόμηση οργανικών ουσιών – Παραγωγή βιομάζας, Λειτουργία και απόδοση των δεξαμενών ενεργού ιλύος, Κατανάλωση οξυγόνου.

 

Λέξεις Κλειδιά: αιωρούμενη βιομάζα, Μέθοδος ενεργού ιλύος, Δεξαμενή αερισμού, Λίμνες λυμάτων,  Βιομάζα, δείκτης όγκου ιλύος (ΔOI), επανακυκλοφορία ιλύος

Μέθοδος προσκολλημένης βιομάζας, Βιολογικά φίλτρα, χαλικοδιυλιστήριο, δισκοδιυλιστηρίο.

 

Λέξεις Κλειδιά: χαλικοδιυλιστήριο, δισκοδιυλιστηρίο

Μορφές του αζώτου, Το άζωτο στα υγρά απόβλητα, Νιτροποίηση – Απονιτροποίηση.

 

Λέξεις Κλειδιά: άζωτο, νιτροποίηση , απονιτροποίηση

Ο φώσφορος, Απομάκρυνση φωσφόρου, Βαθμός αποφωσφόρωσης, Βιολογική απομάκρυνση φωσφόρου,  Συνδυασμός βιολογικής απομάκρυνσης Ν και Ρ στην ίδια δεξαμενή, Χημική απομάκρυνση Φωσφόρου, Κροκιδωτικά, Μηχανισμός της κροκίδωσης, Τα στάδια της κροκίδωσης – συσσωμάτωσης – καθίζησης, Χημική απομάκρυνση Φωσφόρου.

 

Λέξεις Κλειδιά: φώσφορος, αποφωσφόρωση, κροκίδωση

Προχωρημένη (τριτοβάθμια) επεξεργασία λυμάτων, Διήθηση, Φίλτρα άμμου, Μεμβράνες, Ώσμωση και αντίστροφη ώσμωση, Προσροφητικά μέσα, Χημικές διεργασίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων , Χημική οξείδωση, Εξουδετέρωση, Χημική απολύμανση, Απολυμαντικά.

 

Λέξεις Κλειδιά: τριτοβάθμια επεξεργασία λυμάτων, διήθηση, χημική οξείδωση, εξουδετέρωση, απολυμαντικά

Απολύμανση υγρών αποβλήτων, Παθογόνοι μικροοργανισμοί, Χλωρίωση, Δεξαμενή χλωρίωσης, χλωρίωση-αποχλωρίωση, Οζόνωση, Απολύμανση με UV.

 

Λέξεις Κλειδιά: Απολύμανση, χλωρίωση, δεξαμενή χλωρίωσης, χλωρίωση-αποχλωρίωση, οζόνωση

Επεξεργασία Βοθρολυμάτων, Βόθροι.

 

Λέξεις Κλειδιά: άζωτο, νιτροποίηση , απονιτροποίηση

Ιλύς, Σύσταση ιλύος, Στάδια επεξεργασίας ιλύος, Πάχυνση ιλύος, Βιολογική σταθεροποίηση ιλύος, Αφυδάτωση ιλύος, Διάθεση ιλύος, Μέθοδοι επεξεργασίας ιλύος.

 

Λέξεις Κλειδιά: ιλύς, επεξεργασίας ιλύος

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  9491
Αρ. Προβολών :  61512