Υδρεύσεις – Αποχετεύσεις – Αρδεύσεις

Ζαφειράκου Αντιγόνη

Περιγραφή

Δίκτυα αποχέτευσης αστικών λυμάτων και όμβριων υδάτων. Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά αστικών λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων και ομβρίων υδάτων. Ανάλυση και σχεδιασμός χωριστικών και παντορροϊκών δικτύων. Υδρολογικοί υπολογισμοί αστικών λυμάτων και δικτύων ομβρίων. Υλικά και έργα κατασκευής δικτύων αποχέτευσης. Σύνδεση αποχετευτικού δικτύου με ΕΕΛ.

 

 

Κωδικός: OCRS465
Κατηγορία: Πολιτικών Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Οι χρήσεις του νερού, η διαδρομή του νερού, από την πηγή μέχρι την κατανάλωση και την επιστροφή του στη φύση, θέματα ποσότητας και ποιότητας του νερού, ο σκοπός του Πανεπιστημίου και ο κοινωνικός ρόλος, υδραυλικά έργα, διαχείριση υγρών αποβλήτων – Αποχέτευση. 

 

Λέξεις κλειδιά: Xρήσεις, διαδρομή του νερού, σκοπός του Πανεπιστημίου, κοινωνικός ρόλος, υδραυλικά έργα, διαχείριση υγρών αποβλήτων – Αποχέτευση. 

Παγκόσμια ιστορική αναδρομή στην αποχέτευση, στοιχεία από το δίκτυο της Αθήνας, στοιχεία από το δίκτυο της Θεσσαλονίκης.

 

Λέξεις κλειδιά: Iστορική αναδρομή στην αποχέτευση, δίκτυο Αθήνας, δίκτυο Θεσσαλονίκης

Συστήματα αποχέτευσης: Παντορροϊκό, Χωριστικό (προέλευση, ποσότητα και ποιότητα λυμάτων, οικιακά, βιομηχανικά, όμβρια, εισροές ξένων υδάτων, συντελεστές διακύμανσης παροχής λυμάτων, τιμές συντελεστών απορροής.

 

Λέξεις κλειδιά: Συστήματα αποχέτευσης: Παντορροϊκό, Χωριστικό (οικιακά, βιομηχανικά λύματα, όμβρια, εισροές ξένων υδάτων, συντελεστές διακύμανσης παροχής λυμάτων, τιμές συντελεστών απορροής.

Αρχές σχεδιασμού δικτύων αποχέτευσης- Οριζοντιογραφία – Μηκοτομή αγωγών, Βάθος τοποθέτησης αγωγών, Κλίση αγωγών και πυθμένα, Ελάχιστες και μέγιστες επιτρεπόμενες κλίσεις, Ελάχιστες και ανώτατες επιτρεπόμενες ταχύτητες ροής, Αλλαγή κλίσης και διατομής αγωγού.

 

Λέξεις κλειδιά: Σχεδιασμός δικτύων αποχέτευσης- Οριζοντιογραφία – Μηκοτομή, Βάθος τοποθέτησης, Κλίσεις αγωγών (ελάχιστες και μέγιστες επιτρεπόμενες)  και πυθμένα, , Ελάχιστες και ανώτατες επιτρεπόμενες ταχύτητες ροής, Αλλαγή κλίσης και διατομής αγωγού.

Μετά τον σχεδιασμό ακολουθεί η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης, για την οποία χρειάζεται να γνωρίζουμε τα υλικά, την διατομή και την πλήρωση των αγωγών, την εκσκαφή του σκάμματος, την απομάκρυνση των υπόγειων υδάτων και τη σωστή έδραση των αγωγών.

 

Λέξεις κλειδιά: Κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης, υλικά, διατομή, πλήρωση των αγωγών, εκσκαφή του σκάμματος,  απομάκρυνση των υπόγειων υδάτων και  σωστή έδραση  αγωγών.

Τα ειδικά τεχνικά έργα αποχέτευσης (Φρεάτια αποχέτευσης, Φρεάτια υδροσυλλογής, Υπερχειλιστές, Δεξαμενές ομβρίων υδάτων, Αντλιοστάσια λυμάτων, Έργα διασταυρώσεων, Έργα εισόδου και εκβολής) είναι απαραίτητη γνώση για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και της κατασκευής ενός αποχετευτικού δικτύου.

 

Λέξεις κλειδιά: Ειδικά τεχνικά έργα αποχέτευσης (Φρεάτια αποχέτευσης, Φρεάτια υδροσυλλογής, Υπερχειλιστές, Δεξαμενές ομβρίων υδάτων, Αντλιοστάσια λυμάτων, Έργα διασταυρώσεων, Έργα εισόδου και εκβολής.

Τα ειδικά τεχνικά έργα αποχέτευσης (Φρεάτια αποχέτευσης, Φρεάτια υδροσυλλογής, Υπερχειλιστές, Δεξαμενές ομβρίων υδάτων, Αντλιοστάσια λυμάτων, Έργα διασταυρώσεων, Έργα εισόδου και εκβολής) είναι απαραίτητη γνώση για την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και της κατασκευής ενός αποχετευτικού δικτύου.

 

Λέξεις κλειδιά: Υπολογισμός ενός εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης.

Σχεδιασμός του δικτύου αποχέτευσης του οικισμού C,  Υπολογισμός των επιμέρους παροχών του παντορροϊκού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού C, Παροχές οικιακών λυμάτων, Παροχές ομβρίων, Διαστασιολόγηση των αγωγών.

 

Λέξεις κλειδιά: Σχεδιασμός του δικτύου αποχέτευσης  οικισμού,  Υπολογισμός των επιμέρους παροχών του παντορροϊκού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού, Παροχές οικιακών λυμάτων, Παροχές ομβρίων, Διαστασιολόγηση των αγωγών.

Υπολογισμός παροχών αποχέτευσης 3 οικισμών (παντορροϊκού και χωριστικού δικτύου), Σχεδιασμός και υπολογισμός των αγωγών μεταφοράς των λυμάτων από τους οικισμούς στην ΕΕΛ.

 

Λέξεις κλειδιά: Υπολογισμός παροχών αποχέτευσης 3 οικισμών (παντορροϊκού και χωριστικού δικτύου), Σχεδιασμός και υπολογισμός των αγωγών μεταφοράς των λυμάτων από τους οικισμούς στην ΕΕΛ.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  7874
Αρ. Προβολών :  32611

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -