Βιοπληροφορική

Γκέλης Σπυρίδων, Καππάς Ηλίας, Σκούρας Ζαχαρίας

Περιγραφή

 

Κατάρτιση σε εφαρμογές της πληροφορικής πάνω στην οργάνωση και κατανόηση της βιολογικής πληροφορίας. Εξοικείωση με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την ανάλυση μοριακών δεδομένων με απώτερο σκοπό την εξαγωγή βιολογικών συμπερασμάτων. Απόκτηση ικανότητας χρήσης των πολυάριθμων βάσεων δεδομένων βιολογικής πληροφορίας μέσω του διαδικτύου. Εξοικείωση με εργαλεία ανάκτησης, σύγκρισης και ανάλυσης βιολογικής πληροφορίας. Εξοικείωση με τη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξυπηρετητών διαδικτύου για την εύρεση ομολογίας, τη γενετική ανάλυση, την ανάλυση γονιδιωμάτων, τον καθορισμό τρισδιάστατης δομής μακρομορίων, τη φυλογενετική ανάλυση αλληλουχιών DNA και αμινοξέων. Θεωρητική κατάρτιση στα μοντέλα εξέλιξης και εξοικείωση με τα βασικά βήματα και τις ποικίλες εφαρμογές των φυλογενετικών αναλύσεων.

 

 

Κωδικός: OCRS472
Κατηγορία: Βιολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Βασικές αρχές της βιοπληροφορικής
 2. Βιολογικές βάσεις δεδομένων
 3. Στρατηγικές αναζήτησης στις βάσεις δεδομένων
 4. BLAST

Λέξεις Κλειδιά: βάση δεδομένων, αλγόριθμος, στρατηγική αναζήτησης, e value, bit score

 1. Ανάλυση ακολουθίας
 2. Βασικές αρχές
 3. Μορφοποίηση FASTA
 4. Εργαλεία ανάλυσης ακολουθιών
 5. Καθορισμός μεταγραφικής μονάδας
 6. Μετάφραση νουκλεοτιδικών αλληλουχιών

Λέξεις Κλειδιά: μορφοποίηση fasta, μεταγραφή, μετάφραση, αναγνωστικό πλαίσιο

 1. Ευθυγράμμιση ακολουθιών
 2. Αλγόριθμοι
 3. Δομή προγραμμάτων
 4. Ευθυγράμμιση (ή στοίχιση)
 5. Πολλαπλή ευθυγράμμιση (π.ε.)
 6. Οπτικοποιώντας μια ευθυγράμμιση

Λέξεις Κλειδιά: ευθυγράμμιση ακολουθιών, πολλαπλή ευθυγράμμιση, αλγόριθμοι

 1. Φυλογένεση
 2. Ομολογία – Ομοπλασία
 3. Ορισμοί – Ορολογία
 4. Προσθήκη ρίζας
 5. Μοντέλα εξέλιξης

Λέξεις Κλειδιά: ορθόλογα γονίδια, ομολογία, ομοπλασία, τοπολογία, εξωομάδα, κλαδόγραμμα, μοντέλο εξέλιξης, αντικατάσταση

 1. Φυλογενετικές προσεγγίσεις
 2. Αλγόριθμοι
 3. UPGMA – αποστάσεις
 4. Μοριακό ρολόι
 5. NJ – αποστάσεις
 6. MP – χαρακτήρες
 7. ML – χαρακτήρες

Λέξεις Κλειδιά: φυλογενετικό δέντρο, βελτιστοποίηση, μοριακό ρολόι, απόκλιση, μέγιστη φειδωλότητα, πιθανοφάνεια, ρυθμός εξέλιξης

 1. Αξιολόγηση
 2. Εφαρμογές
 3. Προκλήσεις

Λέξεις Κλειδιά: κριτήριο αξιολόγησης, κλάδος, διαγνωστική, γονιδίωμα

 1. Ταξινόμηση
 2. Μοριακά ρολόγια: η ωρολογοποία της εξέλιξης
 3. Εξέλιξη
 4. Μοριακή εγκληματολογία

Λέξεις Κλειδιά: ταξινόμηση, εξέλιξη, μοριακά ρολόγια, μοριακή εγκληματολογία

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  5608
Αρ. Προβολών :  21912

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -