Σημειολογία και μετάφραση

Κουρδής Ευάγγελος

Περιγραφή

Το μάθημα αποτελεί μια σύντομη εισαγωγή στη Σημειολογία μέσα από στην οποία παρουσιάζονται η οριοθέτηση του πεδίου μελέτης και η ιστορική πορεία της Σημειολογίας / Σημειωτικής, οι σημαντικότεροι θεωρητικοί, οι βασικές έννοιες, τα σημερινά ρεύματα και τα πεδία εφαρμογής της επιστήμης. Στη συνέχεια μελετώνται οι εφαρμογές τη Σημειολογίας στη μετάφραση (τα σημειωτικών συστήματα στη μετάφραση, η διασημειωτική μετάφραση, η μετάφραση πολυσημειωτικών κειμένων) μέσα από τις προσεγγίσεις σημειολόγων της μετάφρασης.

 

Ce cours est une brève initiation à la Sémiologie incluant la définition du champ de recherche et le parcours historique de la Sémiologie/Sémiotique, les théoriciens les plus importants, les notions de base, les courants actuels et les champs d’application de cette science. D’autre part, sont étudiées les applications de la sémiologie à la traduction (les systèmes sémiotiques dans la traduction, la traduction intersémiotique, la traduction des textes polysémiotiques) à travers les

Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS478
Κατηγορία: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

 1. Sémiotique: definitions.
 2. Origine de la Sémiotique.
 3. Sémiologie ou/et sémiotique?
 4. Ferdinand de Saussure (1857-1913).
 5. Saussure: comment définir la sémiologie.
 6. Bibliographie.

Λέξεις κλειδιά: Σημειωτική, Σημειολογία.

 

 1. Charles Sanders Peirce (1839-1914).
 2. Les trois pôles du signe selon Peirce.
 3. Le representamen.
 4. L’objet ou référent.
 5. L’interprétant.
 6. La tripartition du signe selon Peirce.
 7. L’icône.
 8. L’index ou indice.
 9. Le symbôle.
 10. Les notions de base: le système sémiotique.
 11. Systèmes sémiotiques.
 12. Bibliographie.

Λέξεις κλειδιά: Σημειωτικό σύστημα.

 

 1. Les trois niveaux d’analyse sémiotique.
 2. Roman Jakobson: la place de la Sémiotique.
 3. Roman Jakobson: le langage et les autres systèmes sémiotiques.
 4. Roland Barthes: l’objet de la Sémiologie.
 5. Barthes et «Éléments de Sémiologie»: un manifeste de Sémiologie.
 6. Exemples.
 7. Éléments de Sémiologie.
 8. Barthes (1964): ‘La rhétorique de l’image’.
 9. Bibliographie.

Λέξεις κλειδιά: Σημειωτική ανάλυση.

 

 1. Les Mythologies.
 2. Une couverture de Paris Match.
 3. Le schéma de l’analyse sémiotique.
 4. Les objets, les lieux et les comportements envisagés comme supports de signification.
 5. Julia Kristeva: l’intertextualité.
 6. Algirdas Julien Greimas: L’école sémiotique de Paris.
 7. Le modèle actantiel de Greimas.
 8. L’isotopie de Greimas.
 9. Le schéma actantiel.
 10. Remarques sur l’exemple.
 11. Bibliographie.

Λέξεις κλειδιά: Διακειμενικότητα, ισοτοπία.

 

 1. Le carré sémiotique de Greimas.
 2. Youri Lotman: Sémiotique de la culture.
 3. Les langages de la sémiosphère.
 4. Youri Lotman: Sémiotique de la culture. Notions de base.
 5. Umberto Eco.
 6. Quelques branches de la sémiotique.
 7. Bibliographie.

Λέξεις κλειδιά: Σημειωτική, σημειοσφαίρα.

 

 1. Roman Jakobson: Aspects linguistiques de la traduction.
 2. Exemples de traductions selon Jakobson.
 3. Exemples de traductions selon Jakobson
  Langue (œuvre littéraire) en affiche cinématographique (message iconique).
 4. Exemples de traductions selon Jakobson:
  langue (conte populaire russe) en ballet (musique) ou en affiche (message iconique).
 5. Exemples de traductions selon Jakobson: langue-couleur.
 6. Gideon Toury: une autre typologie pour la traduction.
 7. La traduction intersémiotique.
 8. La traduction intersémiotique: le degré de traductibilité.
 9. Exemples.
 10. Bibliographie.

Λέξεις κλειδιά: Μετάφραση, διασημειωτική μετάφραση.

 

 1. Le carré sémiotique.
 2. Il y a d’autres types de traductions ? Les premiers germes.
 3. La traduction dans l’optique des sémioticiens.
 4. La sémiotique dans l’optique des traductologues.
 5. Sémiotique et traduction proprement dite.
 6. Bibliographie.

Λέξεις κλειδιά: Σημειωτική και μετάφραση.

 

 1. La dimension visuelle de la langue.
 2. Critères sémiotiques d’approche de la traduction.
 3. Bibliographie.

Λέξεις κλειδιά: Οπτική διάσταση της γλώσσας.

 

 1. Louis Vuitton en français (publisigne) et en grec (tradusigne).
 2. Le publisigne et le tradusigne.
 3. L’affiche du film en français (publisigne) et en grec (tradusigne).
 4. La traduction des isotopies sémantiques.
 5. La synergie des codes sémiotiques dans la caricature de presse.
 6. Exemples de caricatures.
 7. Le sous-titrage.
 8. Les phases du sous-titrage.
 9. Principaux critères du sous-titrage.
 10. Le sous-titrage: des constatations sémiotiques.
 11. En Grèce: Le sous-titrage intralingual.
 12. Bibliographie.

Λέξεις κλειδιά: Σημασιολογική ισοτοπία, υποτιτλισμός.

 

 1. La sémiotique de la traduction des noms des immigrés en Grèce.
 2. Le nom propre en tant que signe.
 3. Méthodologie et corpus.
 4. Deux exemples de notre échantillon.
 5. La traduction interlinguale: transcription ou translittération?
 6. Quelques remarques sur la traduction interlinguale.
 7. La traduction intralinguale.
 8. Quelques remarques sur la traduction intralinguale.
 9. La sémiotique de ces traductions.
 10. Remarques principales.

Λέξεις κλειδιά: Διαγλωσσική μετάφραση

 

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4342
Αρ. Προβολών :  21703

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -