Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Πετρίδου Ευγενία

Περιγραφή

Η Οργανωτική Θεωρία αφορά τον σχεδιασμό/αρχιτεκτονική της οργάνωσης, την ανάπτυξη της κατάλληλης οργανωτικής δομής και τη θέσπιση εκείνων των διαδικασιών που διασφαλίζουν την αποδοτικότερη/αποτελεσματικότερη λειτουργία της επιχείρησης. Ενώ, η Οργανωσιακή Συμπεριφορά σχετίζεται με τη μελέτη της οργάνωσης και των ατομικών και ομαδικών συμπεριφορών στο χώρο των οργανώσεων. Τα δύο αντικείμενα αποτελούν το εννοιολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο στα στελέχη για να σχεδιάζουν αποτελεσματικά την οργάνωση και να διοικήσουν αποτελεσματικά τους ανθρώπους που στις σύγχρονες συνθήκες είναι στρατηγικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα και την επιτυχία των επιχειρήσεων.

Κωδικός: OCRS479
Κατηγορία: Οικονομικών Επιστημών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Ειδικότερα, προβλέπεται να αναπτυχθούν:

       - οι βασικές αρχές της Οργανωτικής θεωρίας και του οργανωτικού σχεδιασμού

       - υποδείγματα οργανωτικών δομών

       - οι έννοιες ‘‘τυπική’’, ‘‘άτυπη’’, ‘‘δυναμική οργάνωση’’ και ‘‘οργανισμοί μάθησης’’.

 

Λέξεις Κλειδιά: Οργανωτικός σχεδιασμός/επανασχεδιασμός, οργανωτική δομή, μορφές οργάνωσης – εξουσίας

      Ειδικότερα, προβλέπεται να αναπτυχθούν:

   - Η σημασία  του ανθρώπινου παράγοντα στη λειτουργία των οργανισμών

    - Εισαγωγικές έννοιες στην  Οργανωσιακή συμπεριφορά

                 - Προσωπικά χαρακτηριστικά  που επηρεάζουν την εργασιακή απόδοση (Προσωπικότητα, Στάσεις,

                   Στυλ μάθησης, Αντίληψη)

 

Λέξεις Κλειδιά: Οργανωσιακή συμπεριφορά, Εργασιακές στάσεις

Ειδικότερα, προβλέπεται να αναπτυχθούν:

-Βασικές θεωρίες υποκίνησης: α)  θεωρίες που αφορούν στα κίνητρα (Maslow, Herzberg, ERG Alderfer) και β) θεωρίες που αφορούν στη διαδικασία παροχής των κινήτρων (Vroom, Porter – Lawler, Adams),

Οι  έννοιες και πρακτικές  της ενδυνάμωσης και του εμπλουτισμού της εργασίας.

 

Λέξεις Κλειδιά: Υποκίνηση, κίνητρα, ενδυνάμωση/εμπλουτισμός

Ειδικότερα, προβλέπεται να αναπτυχθούν:

- Βασικές θεωρίες και υποδείγματα για την ηγεσία : α)  θεωρίες των χαρακτηριστικών (Trait theories), β)  συμπεριφορικές θεωρίες (Behavioral theories), γ)  θεωρίες που σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της κατάστασης (Contingency theories) και δ) σύγχρονες θεωρίες.

 

Λέξεις Κλειδιά: Ηγεσία, στυλ ηγεσίας

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  7287
Αρ. Προβολών :  23773

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -