Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί

Κωτσάκης Χριστόφορος

Περιγραφή
  1. Ανασκόπηση Θεωρίας Εκτίμησης και Συνόρθωσης Παρατηρήσεων
  2. Εισαγωγή στα Δίκτυα
  3. Τύποι μετρήσεων δικτύου – Προεπεξεργασία δεδομένων
  4. Εξισώσεις παρατηρήσεων στα Τοπογραφικά Δίκτυα και οι γραμμικοποιημένες μορφές τους
  5. Δημιουργία κανονικών εξισώσεων και το πρόβλημα της αδυναμίας βαθμού
  6. Τεχνικές και αλγόριθμοι συνόρθωσης δικτύου
  7. Ανάλυση ακρίβειας και αξιοπιστίας αποτελεσμάτων συνόρθωσης δικτύου
  8. Προβλήματα μετασχηματισμού δικτύων
  9. Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση δικτύων

Λέξεις Κλειδιά: τοπογραφικά δίκτυα, υπολογισμοί

Κωδικός: OCRS494
Κατηγορία: Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Γενική περιγραφή του μαθήματος.

Λέξεις Κλειδιά: Γενική περιγραφή

Η έννοια του μοντέλου στην ανάλυση δεδομένων. Βασικοί τύποι παραμετρικών μοντέλων για τοπογραφικές και γεωδαιτικές εφαρμογές. Ορθά και αντίστροφα προβλήματα. Η μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων για την επεξεργασία τοπογραφικών και γεωδαιτικών μετρήσεων. Μέθοδος βέλτιστης γραμμικής ανεπηρέαστης εκτίμησης σε γραμμικά μοντέλα. Μοντέλα τύπου Gauss-Markov και ο ρόλος της μεταβλητότητας αναφοράς. Νόμος μετάδοσης των σφαλμάτων και άλλα χρήσιμα εργαλεία.

Λέξεις Κλειδιά: Σύντομη ανασκόπηση θεωρίας εκτίμησης παραμέτρων, συνόρθωσης παρατηρήσεων

Η έννοια και η χρησιμότητα των τοπογραφικών και γεωδαιτικών δικτύων. Κατηγοριοποίηση δικτύων ανάλογα με διάφορα κριτήρια. Βασικές εφαρμογές δικτύων. Παραδείγματα σύγχρονων τοπογραφικών και γεωδαιτικών δικτύων.

Λέξεις Κλειδιά: Εισαγωγή στα Δίκτυα

Γενική δομή του συστήματος εξισώσεων παρατηρήσεων σε τοπογραφικά και γεωδαιτικά δίκτυα. Παραμετροποίηση και τύποι συντεταγμένων δικτύου. Βασικά παρατηρούμενα μεγέθη δικτύων. Αναλυτικές μορφές των μη-γραμμικών και γραμμικοποιημένων εξισώσεων παρατηρήσεων.

Λέξεις Κλειδιά: Μοντέλα ανάλυσης, εξισώσεις παρατηρήσεων δικτύου

Τα σφάλματα στις μετρήσεις δικτύου. Ανίχνευση και απαλοιφή μη-τυχαίων σφαλμάτων από τις μετρήσεις δικτύου. Έλεγχος σφαλμάτων κλεισίματος βασικών γεωμετρικών συνθηκών. Έλεγχος δείγματος επαναλαμβανόμενων μετρήσεων. Βασικές αναγωγές και διορθώσεις στις μετρήσεις τοπογραφικών και γεωδαιτικών δικτύων. Δημιουργία συνθετικών παρατηρήσεων (συνόρθωση σταθμού). Σχηματισμός πίνακα βάρους μετρήσεων δικτύου.

Λέξεις Κλειδιά: Προ-επεξεργασία και έλεγχος μετρήσεων δικτύου

Δημιουργία του συστήματος κανονικών εξισώσεων και απαλοιφή αδιάφορων παραμέτρων. Αδυναμία βαθμού στην συνόρθωση δικτύων και η ανάγκη ορισμού του συστήματος αναφοράς για τις τελικές συντεταγμένες. Η έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά της λύσης “ελεύθερου δικτύου”.

Λέξεις Κλειδιά: Σχηματισμός κανονικών εξισώσεων, πρόβλημα ορισμού του συστήματος αναφοράς

Εισαγωγή εξωτερικής πληροφορίας για το σύστημα αναφοράς του δικτύου. Σύστημα εξισώσεων ψευδο-παρατηρήσεων και διευρυμένο σύστημα κανονικών εξισώσεων. Βασικοί τύποι ψευδο-παρατηρήσεων για τον ορισμό του συστήματος αναφοράς. Γενικός αλγόριθμος λύσης συνόρθωσης δικτύου. Ελάχιστες και πλεονάζουσες δεσμεύσεις για τον ορισμό του συστήματος αναφοράς. Η έννοια της παραμόρφωσης στη λύση συνόρθωσης δικτύου. Ανατομία γενικής λύσης συνόρθωσης δικτύου.

Λέξεις Κλειδιά: Γενική λύση συνόρθωσης δικτύου

Ο ρόλος του πίνακα βάρους των δεσμεύσεων. Χρήση ελάχιστων δεσμεύσεων για την συνόρθωση δικτύου. Χρήση απόλυτων πλεοναζουσών δεσμεύσεων για την συνόρθωση δικτύου. Χρήση χαλαρών πλεοναζουσών δεσμεύσεων για την συνόρθωση δικτύου. Διαχωρισμένος αλγόριθμος εισαγωγής πλεοναζουσών δεσμεύσεων στην συνόρθωση δικτύου. Αλγόριθμος για την χρήση σταθμών αναφοράς με βάρη στην συνόρθωση δικτύου. Άλλες ειδικές περιπτώσεις αλγόριθμων συνόρθωσης δικτύων.

Λέξεις Κλειδιά: Αλγόριθμοι και τεχνικές συνόρθωσης δικτύου

Η έννοια της συμβατότητας διαφορετικών σετ συντεταγμένων σε ένα δίκτυο. Το γραμμικοποιημένο μοντέλο του μετασχηματισμού ομοιότητας. Συνόρθωση δικτύου μέσω δεσμεύσεων για τις βασικές παραμέτρους του συστήματος αναφοράς. Γενική μορφή εσωτερικών δεσμεύσεων και ειδικές περιπτώσεις. Αλγόριθμος συνόρθωσης δικτύου μέσω εσωτερικών δεσμεύσεων.

Λέξεις Κλειδιά: Η έννοια και χρήση των εσωτερικών δεσμεύσεων

Η έννοια της ακρίβειας για τα αποτελέσματα της συνόρθωσης δικτύων. Τι επηρεάζει την ακρίβεια δικτύου και με ποιο τρόπο μπορεί να αξιολογηθεί; Δομή του πίνακα συμ-μεταβλητοτήτων των συνορθωμένων συντεταγμένων δικτύου. Η επίδραση των τυχαίων σφαλμάτων των παρατηρήσεων και των τυχαίων σφαλμάτων των ψευδο-παρατηρήσεων (παραδείγματα). Απόλυτες και σχετικές ελλείψεις σφάλματος/εμπιστοσύνης. Άλλοι δείκτες ακρίβειας για τα αποτελέσματα συνόρθωσης δικτύου.

Λέξεις Κλειδιά: Αξιολόγηση ακρίβειας στην συνόρθωση δικτύου

Η έννοια της αξιοπιστίας για την αξιολόγηση της ποιότητας δικτύων. Τι επηρεάζει την αξιοπιστία του δικτύου και με ποιο τρόπο μπορεί να αξιολογηθεί; Στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων στα αποτελέσματα συνόρθωσης δικτύων. Ο ολικός έλεγχος ή έλεγχος της μεταβλητότητας αναφοράς. Ο έλεγχος της γενικής υπόθεσης. Ο έλεγχος για την ανίχνευση χονδροειδών σφαλμάτων στις μετρήσεις δικτύου (σάρωση δεδομένων). Ο έλεγχος ένταξης δικτύου σε προυπάρχον σύστημα αναφοράς συντεταγμένων.

Λέξεις Κλειδιά: Ανάλυση αξιοπιστίας δικτύου

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A

Αρ. Επισκέψεων :  3121
Αρ. Προβολών :  21322

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -