Γενική οικολογία

Βώκου Δέσποινα

Περιγραφή

Εισαγωγή στην επιστήμη της Οικολογίας.

Κωδικός: OCRS497
Κατηγορία: Βιολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Χαρακτηριστικά επιστημών και η επιστήμη της Οικολογίας / Περιβαλλοντικοί παράγοντες και μεταβολές τους σε διαφορετικές χρονικές κλίμακες.

Αλυσίδα καταναλωτών διαφορετικών τροφικών επιπέδων / Σαπροβιωτική τροφική αλυσίδα / Παραγωγικότητα / Έδαφος / Βιογεωχημικοί κύκλοι / Υδρολογικός κύκλος

Σύνθεση βιοκοινότητας και μετρικές ποικιλότητας ειδών / Ενδιαίτημα και Οικοθέση / Αλληλεπιδράσεις / Διαταραχές / Οι βιοκοινότητες στον χώρο / Οι βιοκοινότητες στον χρόνο / Σταθερότητα βιοκοινότητας / Στρατηγικές ζωής / Νησιωτική βιογεωγραφία

Δημογραφικά γεγονότα / Εκθετική και λογιστική αύξηση / Επιλογές και πρότυπα αναπαραγωγής / Δημογραφικές τεχνικές / Πίνακες ζωής / Ενδοειδικός ανταγωνισμός, άλλες αλληλεπιδράσεις και χωροδιάταξη

Βιοποικιλότητα σε επίπεδο ειδών / Βιοποικιλότητα σε επίπεδο συστημάτων / Μεγαδιαπλάσεις της χέρσου / Βιοποικιλότητα και άλλη ποικιλότητα / Αξία βιοποικιλότητας / Το Ελληνικό Περιβάλλον

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  9469
Αρ. Προβολών :  35009

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -