Κοινωνιογλωσσολογία - Πολυγλωσσία

Μουσούρη Ευαγγελία

Περιγραφή

Εξοικείωση του/της φοιτητή/τριας με βασικές έννοιες που διέπουν την επιστημονική περιοχή της Κοινωνιογλωσσολογίας. Δίνεται έμφαση σε θέματα διγλωσσίας, πολυγλωσσίας, εναλλαγής κωδίκων και κοινωνιογλωσσικών αναπαραστάσεων. Επίσης γίνεται εκτενής αναφορά στις ερευνητικές μεθόδους που εφαρμόζονται στον τομέα της Κοινωνιογλωσσολογίας.

Κωδικός: OCRS498
Κατηγορία: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή σε έννοιες κλειδιά της Κοινωνιογλωσσολογίας

 • Ιστορική αναδρομή και γέννηση της Κοινωνιογλωσσολογίας και του βασικού

αντικειμένου μελέτης της, η σχέση των γλωσσών με τις ανθρώπινες κοινωνίες.

 • Σχέσεις της Κοινωνιογλωσσολογίας με τις υπόλοιπες επιστήμες της γλώσσας.
 • Τομείς της Κοινωνιογλωσσολογίας: Μακρο-κοινωνιογλωσσολογία και Μικροκοινωνιογλωσσολογία.
 • Γλωσσική ποικιλομορφία:
  • γεωγραφική γλωσσική διαφοροποίηση: λεξιλογική, γραμματολογική,φωνητική και φωνολογική
  • κοινωνικο-πολιτισμική γλωσσική διαφοροποίηση
  • γλωσσική διαφοροποίηση και ηλικία
  • γλωσσική διαφοροποίηση και φύλο
  • γλωσσική διαφοροποίηση και περιστάσεις επικοινωνίας.
  • Αναστοχαστικές δραστηριότητες για τις έννοιες της κοινωνιογλωσσολογίας

Διγλωσσία – Πρώτες θεωρητικές προσεγγίσεις

 • Η διγλωσσία ως περιθωριοποιημένο γλωσσικό φαινόμενο
 • Διγλωσσία: δύο διαφορετικά γλωσσικά συστήματα
 • Απόπειρες περιγραφής της διγλωσσίας
 • Μελέτη της διγλωσσίας σε σχέση με την επικοινωνιακή περίσταση
 • Αναστοχαστικές δραστηριότητες για τη διγλωσσία

Διγλωσσία και δίγλωσσο επικοινωνιακό ρεπερτόριο

 • Δίγλωσση επικοινωνιακή δεξιότητα
 • Δίγλωσσο επικοινωνιακό ρεπερτόριο
 • Αναστοχαστικές δραστηριότητες για τη διγλωσσία και το δίγλωσσο επικοινωνιακό ρεπερτόριο

Εναλλαγή κωδίκων

 • Θεωρητική προσέγγιση
 • Προσεγγίσεις κατηγοριοποίησης της εναλλαγής κωδίκων
 • Λειτουργίες της εναλλαγής κωδίκων
 • Αναστοχαστικές δραστηριότητες για την εναλλαγή κωδίκων

Κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις

 • Η γέννηση της έννοιας
 • Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις και οι μεταβολές τους
 • Η δημιουργία των κοινωνιογλωσσικών αναπαραστάσεων
 • Δομικά στοιχεία των κοινωνιογλωσσικών αναπαραστάσεων
 • Εννοιολογικές προτάσεις για τη χρήση των κοινωνιογλωσσικών αναπαραστάσεων στην κοινωνιογλωσσολογία και τη διδακτική των γλωσσών
 • Τυπολογία των κοινωνιογλωσσικών αναπαραστάσεων
 • Αναστοχαστικές δραστηριότητες για τις κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις

Πολυγλωσσία και πολυγλωσσική δεξιότητα

 • Επικοινωνιακή δεξιότητα
 • Περιορισμοί της επικοινωνιακής δεξιότητας
 • Πολυγλωσσική δεξιότητα
 • Κριτήρια και παράγοντες που συνθέτουν τον ορισμό της πολυγλωσσικής δεξιότητας
 • Αναπαραστάσεις πάνω στην πολυγλωσσική δεξιότητα
 • Συνειδητοποίηση της πολυγλωσσικής δεξιότητας μέσω αναστοχαστικών σχεδίων
 • Δυναμικότητα και εξέλιξη της πολυγλωσσικής δεξιότητας
 • Ανάπτυξη της πολυγλωσσικής δεξιότητας
 • Αναστοχαστικές δραστηριότητες για την πολυγλωσσική δεξιότητα

Πολυγλωσσική Εκπαίδευση

 • Η έννοια του πλουραλισμού
 • Άξονες του πλουραλισμού
 • Πολυγλωσσική δεξιότητα και πολυγλωσσική εκπαίδευση
 • Τύποι πολυγλωσσικής εκπαίδευσης
 • Χαρακτηριστικά της πολυγλωσσικής εκπαίδευσης
 • Κοινό πλαίσιο αναφοράς για τις πλουραλιστικές προσεγγίσεις
 • Πλουραλιστικές προσεγγίσεις
 • Η γλωσσική αφύπνιση
 • Η διαπολιτισμική προσέγγιση
 • Η αλληλοκατανόηση μεταξύ ομιλητών ζωντανών γλωσσών
 • Η διδακτική των γλωσσών μέσω μη γλωσσικών αντικειμένων
 • Αναστοχαστικές δραστηριότητες για την πολυγλωσσική εκπαίδευση

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1833
Αρ. Προβολών :  12095

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -