Αγροτικός Συνεργατισμός

Σεργάκη Παναγιώτα, Σέμος Αναστάσιος

Περιγραφή

Ανάπτυξη Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα. Εναλλακτικοί σκοποί. Προβλήματα στην εφαρμογή των συνεταιριστικών αρχών. Στατιστικά στοιχεία των Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Παραδοσιακοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και εναλλακτικές μορφές συνεταιριστικής οργάνωσης. Ομάδες Παραγωγών. Θεωρία της επιχείρησης και αγροτικοί συνεταιρισμοί. Λειτουργικότητα και ο ρόλος των αγροτικών συνεταιρισμών στην αγορά. Συγκριτική ανάλυση στην διάρθρωση και στη νομοθεσία των αγροτικών συνεταιρισμών διεθνώς. Εφαρμογή μικροοικονομικής θεωρίας στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Οικονομίες κλίμακας. Εσωτερική οργάνωση και αποτελεσματικότητα συνεταιριστικών οργανώσεων. Στρατηγικές ανάπτυξης αγροτικών συνεταιρισμών και βιομηχανιών τροφίμων. Το επιχειρηματικό σχέδιο ενός συνεταιρισμού. Πολιτική συγχωνεύσεων στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Χρηματοδότηση και χρηματοοικονομικά προβλήματα στους συνεταιρισμούς. Αγροτικοί συνεταιρισμοί και συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Οικονομική διαχείριση αγροτικ

Περισσότερα  
Κωδικός: OCRS525
Κατηγορία: Γεωπονίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή, βασικές έννοιες και ορισμοί. Οι λειτουργίες του management. Ορισμός του συνεταιρισμού. Διαφορές ιδιωτικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών. Αρχές λειτουργίας συνεταιρισμών. Η πυραμίδα των συνεταιρισμών. Αποτελεσματική οργάνωση του συνεταιρισμού. Οι συνεταιριστικές αρχές. Είδη και αριθμός των συνεταιρισμών στην Ελλάδα. Αριθμός συνεταιριστικών οργανώσεων ανά τομέα στην Ελλάδα το 2008. Μερίδιο αγοράς των συνεταιρισμών. Οι 50 μεγαλύτεροι συνεταιρισμοί στην αλυσίδα τροφίμων στην Ελλάδα. Σημαντικότεροι ελληνικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί στους τομείς της έρευνας. Συνολικός κύκλος εργασιών των αγροτικών συνεταιρισμών το έτος 2000.

Οι πρωτεργάτες του συνεργατισμού: Owen, King, Fourier, Buchez, Blanc, de Saint-Simon, Lassalle, Huber, Raiffeisen, . Έλληνες θεωρητικοί του συνεργατισμού: Τζωρτζάκης, Καλιτσουνάκης, Μαυρογιάννης, Κλήμης, Κιτσοπανίδης και Καμενίδης. Εξέλιξη του θεσμού στην Ελλάδα: Τα τσελιγκάτα, Η κοινή συντροφία των Αμπελακίων, Οι συντροφοναύτες των νησιών Ύδρας, Σπετσών, Ψαρών.

Ορισμός συνεργατισμού. Συνεταιριστικές αρχές και αξίες. Οι αξίες της αυτοβοήθειας, αυτευθύνης, δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης, εντιμότητας, διαφάνειας, κοινωνικής υπευθυνότητας, φροντίδας για τους άλλους. Αρχές λειτουργίας του πρώτου συνεταιρισμού. Κατευθυντήριες γραμμές που βοηθούν στην εφαρμογή των αξιών: Οι ισχύουσες σημερινές συνεταιριστικές αρχές. 1η αρχή: Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή. 2η αρχή: Δημοκρατική διοίκηση. 3η αρχή: Οικονομική συμμετοχή. 4η αρχή: Αυτονομία και ανεξαρτησία. 5η αρχή: Εκπαίδευση, πρακτική άσκηση, πληροφόρηση. 6η αρχή: Συνεργασία μεταξύ των συνεταιρισμών. 7η αρχή: Ενδιαφέρον για την κοινότητα. Διαχρονική εξέλιξη των συνεταιριστικών αρχών.

Συλλογική επιχειρηματικότητα. Συνεταιριστική επιχειρηματικότητα. Είδη επιχειρηματικότητας. Εναλλακτικά συνεταιριστικά μοντέλα. Παραδοσιακοί συνεταιρισμοί και συνεταιρισμοί νέας γενιάς. Χαρακτηριστικά παραδοσιακών συνεταιρισμών και συνεταιρισμών νέας γενιάς και διαφορές μεταξύ τους. Εναλλακτικές μορφές συλλογικής επιχειρηματικότητας και αειφορική ανάπτυξη. Ομάδες παραγωγών. Στόχοι και υποχρεώσεις των ομάδων παραγωγών. Αναγκαστικοί συνεταιρισμοί. Ιστορική εξέλιξη των αναγκαστικών συνεταιρισμών και νομικό πλαίσιο λειτουργίας τους. Κατηγορίες αναγκαστικών συνεταιρισμών.

Οικονομική διαχείριση. Ορισμοί: ενεργητικό, συμμετοχές, παθητικό. Δανειακά κεφάλαια. Χαρακτηριστικά και λόγοι χρησιμοποίησης δανειακών κεφαλαίων. Ισολογισμοί και ανάλυση του ισολογισμού. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Συνολικό ακαθάριστο κέρδος, σύνολο δαπανών, μερικό διαχειριστικό κεφάλαιο, εισπραχθέντα πλεονάσματα και σύνολο διαχειριστικού υπολοίπου. Ανάλυση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης. Πωλήσεις και χρηματοοικονομική θέση του συνεταιρισμού. Αριθμοδείκτες ρευστότητας, δανειακής επιβάρυνσης, δραστηριότητας και αποδοτικότητας.

Διαχρονική εξέλιξη της σχέσης παραγωγού-καταναλωτή. Το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης. Τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος της αντιπροσώπευσης: ενεργή συμμετοχή των μελών, αμοιβαιότητα. Παρακίνηση των μελών του συνεταιρισμού. Στόχοι της παρακίνησης των μελών και τεχνικές παρακίνησης. Η θεωρία αναγκών του Maslow.

Επίπεδα εξουσίας στους συνεταιρισμούς. Το δυαδικό και το μονιστικό σύστημα διοίκησης. Το έργο και οι αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης. Μερίδες και ψήφοι στους συνεταιρισμούς. Ρόλοι του γενικού συμβουλίου και της γενικής διεύθυνσης. Ο διευθυντής και τα καθήκοντά του. Άλλα τμήματα των συνεταιρισμών: το τμήμα γεωτεχνικών, η οικονομική υπηρεσία, το τεχνικό τμήμα, το τμήμα προμηθειών, το τμήμα παραγωγής, το τμήμα μάρκετινγκ, το τμήμα προσωπικού, η γραμματεία και ο νομικός σύμβουλος. Οργάνωση της συνεταιριστικής εταιρείας.

Σκέλη της οικονομικής θεωρίας του συνεργατισμού. Η θεωρία της διαπραγματευτικής ή εξουδετερωτικής δύναμης. Μορφές διαπραγματευτικής δύναμης. Προϋποθέσεις για την αποτελεσματική διαπραγματευτική δύναμη και δυσκολίες άσκησής της. Η θεωρία των οικονομιών μεγέθους. Παράγοντες δημιουργίας οικονομιών μεγέθους (τεχνολογικοί, ανθρώπινοι και οικονομικοί).

Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των συνεταιρισμών. Εξέλιξη της συνεταιριστικής νομοθεσίας στην Ελλάδα. Ο συνεταιριστικός Νόμος 602 του 1915. Ο συνεταιριστικός Νόμος 5289 του 1931. Ο συνεταιριστικός Νόμος 31 του 1967. Ο συνεταιριστικός νόμος 921 του 1979. Ο συνεταιριστικός Νόμος 1257 του 1982. Ο συνεταιριστικός Νόμος 1541 του 1985. Ο συνεταιριστικός Νόμος 2169 του 1993. Ο συνεταιριστικός Νόμος 2810 του 2000 ή Νόμος «Αλέξανδρου Παπαναστασίου». Ο συνεταιριστικός Νόμος 4015 του 2011.

Η έννοια της στρατηγικής και η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασμού. Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος. Η αλυσίδα αξίας και ο βαθμός συνέργιας λειτουργιών. Υλικοί και άυλοι πόροι. Τύποι, επίπεδα, κατηγορίες και είδη στρατηγικών που μπορεί να εφαρμόσει ένας αγροτικός συνεταιρισμός. Στρατηγικές με τις οποίες ο συνεταιρισμός μπορεί να επιτύχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Διαδικασία δημιουργίας συνεταιριστικής ταυτότητας. Συνεταιριστικά συστήματα ποιότητας. Ιδιαιτερότητες και προβλήματα των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισμών. Αποτελεσματική οργάνωση του συνεταιρισμού και επίτευξη των στόχων του.

  1. Συνεταιρισμοί και ιδιωτικές εταιρείες
  2. Μορφές Συνεργασίας.
  3. Κύριες διαφορές μεταξύ Α.Ε. και Συνεταιρισμών.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  2963
Αρ. Προβολών :  19271

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -