Ιστορία Θεσμών

Πληροφορίες

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 1. Τα κυριότερα γεγονότα στη νεότερη ελληνική πολιτεία
 2. Oδηγός βιβλιογραφίας
 3. Kυριότερες πηγές
 4. Tοπικά πολιτεύματα
 5. Τα Συντάγματα της Επανάστασης του 1821
 6. Τα Ψηφίσματα του Ι. Καποδίστρια

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Εξοικείωση με τους σημαντικότερους θεσμούς του οθωμανικού εμπράγματου δικαίου και η διαχρονική ισχύς τους στο σύγχρονο ελληνικό εμπράγματο δίκαιο.

Μετά την παρακολούθηση ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να μελετά και να σχολιάζει σύγχρονη νομολογία που παραπέμπει σε θεσμούς οθωμανικού εμπράγματου δικαίου.

Βιβλιογραφία

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκουσες:

Σοφία Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Συνεργάτης Υποστήριξης: Κονταργύρης Ξενοφών

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται για θεσμούς του οθωμανικού εμπράγματου δικαίου και τη διαχρονική επιβίωσή τους στο σύγχρονο ελληνικό δίκαιο.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. Γεωργιάδης Α., Αρμενόπουλος έτος 50ο , τ.7 (1996), 809-817.
 2. Ζέπος Ιωάννης, Ο Αστικός Κώδιξ καθ’ά εν Ελλάδι πολιτεύεται, Αθήναι 1930
 3. Καλλιγάς Π., Σύστημα Ρωμαϊκού δικαίου καθ’ά εν Ελλάδι πολιτεύεται πλην των Ιονίων νήσων, τομ. Γ΄, εκδ. 3η, εν Αθήναις 1886.
 4. Κρασάς Α.Χ. (επεξεργασία Πράτσικα Χ.Π.), Εμπράγματα δίκαια, εν Αθήναις 1928.
 5. Maurer G.L., Das griechische Volk, Heidelberg 1835.
 6. Μάουρερ Γκέοργκ Λούντβιχ, Ο ελληνικός Λαός. Δημόσιο, ιδιωτικό και εκκλησιαστικό δίκαιο απο την έναρξη του αγώνα για την ανεξαρτησία ως την 31 Ιουλίου 1834 (μτφρ. Όλγας Ρομπάκη, από την έκδοση Χαϊδελβέργης 1835), Αθήνα 1976.
 7. Νάκος Γεώργιος Π., Το νομικό καθεστώς των τέως δημόσιων οθωμανικών γαιών, 1821-1912, Θεσσαλονίκη 1984.
 8. Νάκος Γεώργιος Π., Ιστορία Ελληνικού Δικαίου, τεύχος Β΄. Συμβολή στο δίκαιο του Τουρκοκρατούμενου ελληνισμού. Εξελεκτικές διακυμάνσεις του οθωμανικού γαιοκτητικού συστήματος, Θεσσαλονίκη 1986.
 9. Οικονομίδης Β., Στοιχεία του Αστικού δικαίου, βιβλίον Β΄. Εμπράγματα δίκαια (εκδ. δ΄, ανατ. της γ΄ επανεκδόσεως του 1925), Αθήναι 1933.
 10. Παπαρρηγόπουλος Πέτρος, Το εν Ελλάδι ισχύον αστικόν δίκαιον, Τόμος 3ος (Ενοχικόν Δίκαιον), 4η εκδ. υπό Κ. Φουρκιώτη, Αθήναι 1932.
 11. Πανταζόπουλος Ν., Ιστορία του Ελληνικού Δικαίου, τεύχος Β΄. Από της «λογίας» παραδόσεως εις τον Αστικό Κώδικα. Συμβολή εις την ιστορίαν των πηγών του νεοελληνικού δικαίου, Αθήναι 1947 (2η εκδ. Θεσσαλονίκη 1965, με πίνακες πηγών, πραγμάτων, συγγραφέων).
 12. Πανταζόπουλος Ν., Georg Ludwig von Maurer. Η προς ευρωπαϊκά πρότυπα στροφή της νεοελληνικής νομοθεσίας, ΕΕΣχΝΟΕ 13 τ.2, Τιμητικός τόμος Ηλία Κυριακόπουλου (1966-69), 1346-1506.
 13. Πανταζόπουλος Ν., Το δια της Επαναστάσεως του 1821 θεσπισθέν δίκαιον και οι Έλληνες Νομικοί. (Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, εκδ. Αρμενοπούλου, 1) Θεσσαλονίκη 1972.
 14. Πανταζόπουλος Ν., Ρωμαϊκόν δίκαιον εν διαλεκτική συνάρτησει προς το Ελληνικόν, Θεσσαλονίκη 1974-1979, τ. Γ΄.
 15. Παπαντωνίου Ν., «Το ιδιωτικό δίκαιο των Ελλήνων κατα την επανάσταση του 1821», Αρμεν. 30 (1976, 249-260.
 16. Σβώλος Αλ., «Τα πρώτα ελληνικά πολιτεύματα και η επίδρασις της γαλλικής επαναστάσεως», ΕΕΝ τ. Β΄(1935), 737 επ.
 17. Τζωρτζακάκη – Τζαρίδη Σ., «Οθωμανικό κτηματολόγιο και τίτλοι ιδιοκτησίας», Αρμενόπουλος ΕΕΔΣΘ 3 (1982), 31-45.
 18. Τρωιάνος Σ., «Απο την Εξάβιβλο στα Βασιλικά», Ελληνική Δικαιοσύνη 31 (Ιούνιος 1990), 697-706.