Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Εισαγωγικά στοιχεία – Δεδομένα και προ-επεξεργασία

Αποθήκες Δεδομένων

Κατηγοριοποίηση

Ομαδοποίηση

Κανόνες Συσχέτισης

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

 

Διδάσκων: Αναστάσιος Γούναρης, Επίκουρος Καθηγητής,

 

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Ανδρέας Κοσματόπουλος

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Κατάρτιση σε μεθόδους ανακάλυψης γνώσης σε βάσεις δεδομένων. Κατανόηση των βασικών μεθοδολογιών κατηγοριοποίησης, ομαδοποίησης και κανόνων συσχέτισης. Βαθύτερη μελέτη των τεχνολογιών βάσεων δεδομένων και εξοικείωση με συστήματα αποθηκών δεδομένων. Απόκτηση ικανότητας εφαρμογής τεχνικών αποθηκών και εξόρυξης δεδομένων και χρήσης σχετικών εργαλείων. Δεξιότητες στις δυνατότητες εξαγωγής πληροφορίας από δεδομένα και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Βασικές γνώσεις Βάσεων Δεδομένων, βασικές γνώσεις αλγορίθμων.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

Το μάθημα βασίζεται στο βιβλίο:

Α.Νανόπουλος, Ι. Μανωλόπουλος, Εισαγωγή στην Εξόρυξη και τις Αποθήκες Δεδομένων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 978-960-6759-17-8.

 

Άλλα χρήσιμα βοηθήματα είναι τα εξής:

 1. Jiawei Han, Micheline Kamber, Data Mining: Concepts and Techniques, 3rd edition, Morgan Kaufmann, ISBN 978-0123814791, 2011.
 2. Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar, Introduction to Data Mining, Pearson Addison Wesley, 2006.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 1. Α.Νανόπουλος, Ι. Μανωλόπουλος, Εισαγωγή στην Εξόρυξη και τις Αποθήκες Δεδομένων, ISBN: 978-960-6759-17-8, Εκδοσεις νέων τεχνολογιών
 2. Jiawei Han, Micheline Kamber, Data Mining : Concepts and Techniques, 3rd edition, Morgan Kaufmann, ISBN 978-0123814791, 2011.
 3. Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar, Introduction to Data Mining, Pearson Addison Wesley, 2006

Επιπλέον συνιστώμενη βιβλιογραφία

 1. Μ. Χαλκίδη, Μ. Βαζιργιάννης, Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων και τον Παγκόσμιο Ιστό, Τυπωθήτω, 2005
 2. Margaret Dunham, Data Mining Introductory and Advanced Topics, ISBN: 0130888923, Prentice Hall, 2003
 3. Mehmed Kantardzic, Data Mining: Concepts, Models, Methods, and Algorithms, ISBN: 0471228524, Wiley-IEEE Press, 2002

Σύνδεσμοι

 1. Weka (http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/)
 2. KDnuggets (http://www.kdnuggets.com/ )
 3. Software links (http://www-users.cs.umn.edu/~kumar/dmbook/resources.htm), Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Vipin Kumar