Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

  • Βασικές έννοιες και αντικείμενα της γεωργικής εκπαίδευσης
  • Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευσης (αγροτική, γεωργική) στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
  • Διαδικασία της μάθησης στα πλαίσια του επαγγελματικού, εκπαιδευτικού συστήματος (βασική επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση/κατάρτιση).
  • Εκπαιδευτικός σχεδιασμός (οργάνωση/μέθοδοι/εκλογή περιεχομένου) με έμφαση στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον αγροτικό χώρο.
  • Διδακτικές μέθοδοι και διδακτικά μέσα και μέθοδοι αξιολόγησης.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκουσα:  Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού, Καθηγήτρια

http://www.agro.auth.gr/members/cv/papadaki_gr.pdf

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Χρυσάνθη Χαρατσάρη

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να:

  • Γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και τα αντικείμενα της γεωργικής εκπαίδευσης.
  • Γνωρίζουν την παροχή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (αγροτικής, γεωργικής) στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ώστε να χειρίζονται κατάλληλες δομές και προγράμματα προς όφελος του ελληνικού αγροτικού πληθυσμού.
  • Γνωρίζουν τη διαδικασία της μάθησης στα πλαίσια του επαγγελματικού, εκπαιδευτικού συστήματος (βασική επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση/κατάρτιση).
  • Διαθέτουν τις γνώσεις και ικανότητες που αφορούν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό (οργάνωση/μέθοδοι/εκλογή περιεχομένου) με έμφαση το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον αγροτικό χώρο.
  • Κάνουν αποτελεσματική χρήση διδακτικών μεθόδων και μέσων, καθώς και μεθόδων αξιολόγησης.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Γνώση χρήσης Η/Υ: Περιήγηση στο Διαδίκτυο, MS Word, PowerPoint.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Γεωργική Εκπαίδευση, Α. Παπαδάκη-Κλαυδιανού, Εκδόσεις Γράφημα, 2009