Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες: Στέφανος Σγαρδέλης, Καθηγητής (κύριος διδάσκων)

                      Ιωάννης Αντωνίου, Καθηγητής 

                      Χαράλαμπος Μπράτσας, ΕΔΙΠ

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Βασιλική Αλμπανίδου

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Διαφορικές εξισώσεις. Εξισώσεις διαφορών. Μαθηματικά μοντέλα στη βιολογία. Μελέτη ισορροπίας. Ευστάθεια. Κατανομές συχνοτήτων. Εκτίμηση παραμέτρων κατανομής (σημειακή και σε διάστημα). Δοκιμασία υποθέσεων. Γραμμική παλινδρόμηση, συσχέτιση. Ανάλυση διασποράς.

 

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Εφαρμογή μαθηματικών και στατιστικών τεχνικών στην επίλυση προβλημάτων της Βιολογίας και την κατανόηση των μηχανισμών των βιολογικών φαινομένων.

Αναλυτική προσέγγιση προβλήματος, αφαιρετική ικανότητα, ικανότητα προς γενίκευση.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Οι προαπαιτούμενες γνώσεις περιλαμβάνουν τις γνώσεις των Μαθηματικών Λυκείου.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

  • Διαλέξεις καθ’ έδρας
  • Ανάθεση ασκήσεων (2-3 ανά εβδομάδα) για επίλυση στο σπίτι (διορθώνονται, βαθμολογούνται και επιστρέφονται στους φοιτητές)

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

  • Προφορική εξέταση
  • Γραπτές εργασίες (προαιρετικά)

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Φοιτητές του Τμήματος Βιολογίας.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

1.   Σγαρδέλης Σ. (2006). Μαθηματικά μοντέλα στη Βιολογία. Εκδόσεις University studio. Θεσσαλονίκη.

2.   Κολύβα–Μαχαίρα Φ. και Ε. Μπόρα-Σέντα. (1998). Στατιστική: Θεωρία, εφαρμογές. Εκδόσεις Ζήτη. Θεσσαλονίκη.