Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Παραδοσιακή εκπαίδευση & Σχολικές Πρακτικές.
 • Προοδευτική εκπαίδευση & Σχολικές Πρακτικές.
 • Ριζοσπαστική Παιδαγωγική & Σχολικές Πρακτικές.
 • Ηθική Εκπαίδευση & Εκπαιδευτικά Προγράμματα για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των μαθητών/τριών.
 • Τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητριών & οι αιτίες τους.
 • Η ασφάλεια & η «τάξη» στη σχολική μονάδα.
 • Πρόληψη & αντιμετώπιση της σχολικής βίας.
 • Η οργάνωση της σχολικής τάξης.
 • Κανόνες & διαδικασίες στη σχολική τάξη.
 • Αμοιβές & Ποινές.
 • Διδακτικά στυλ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη.
 • Θεωρίες «διαχείρισης» της σχολικής τάξης.
 • Θεωρίες & τρόποι διατήρησης της πειθαρχίας στην τάξη.

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκων: Δημήτριος Ζάχος, Λέκτορας

Βιογραφικό: http://users.auth.gr/~dimzachos/identity.htm

 

 

 

 

Συνεργάτης υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακού μαθήματος: Κερμανίδου Θεοδώρα

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Α. Γνώσεις:

Μετά το μάθημα οι φοιτητές/τριες αναμένεται:

 • Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και θεωρίες που αφορούν στη διαχείριση της σχολικής τάξης και ιδιαίτερα στο ζήτημα της «πειθαρχίας» στο σχολείο και στην τάξη.
 • Να κατανοήσουν τις διαφορετικές απόψεις στην εκπαίδευση (παραδοσιακή, προοδευτική και ριζοσπαστική) και τη θέση της δημοκρατίας ή του αυταρχισμού στην καθεμιά από αυτές.
 • Να κατανοούν και να αναλύουν τις διδακτικές πρακτικές (ιδιαίτερα σ’ ότι αφορά στα ζητήματα πειθαρχίας) που απορρέουν από την υιοθέτηση των προσεγγίσεων της παραδοσιακής, της προοδευτικής και της ριζοσπαστικής παιδαγωγικής.
 • Να μπορούν να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους σε διάφορα επίμαχα εκπαιδευτικά ζητήματα διαχείρισης της σχολικής τάξης.
 • Να μπορούν να συσχετίζουν τις θεωρητικές έννοιες με τις πρακτικές τους επιπτώσεις και «συνέπειες» στην καθημερινή διδακτική πράξη.

Β. Δεξιότητες, Ικανότητες:

 • Να ολοκληρώσουν την κριτική μελέτη μιας σειράς άρθρων & βιβλίων της σχετικής επιστημονικής περιοχής.
 • Να μπορούν να στηρίζουν τη διδακτική τους προσέγγιση και την πρακτική σε τεκμηριωμένες επιστημονικές απόψεις.
 • Να αναγνωρίζουν τις παιδαγωγικές παραδοχές που υποστηρίζουν τα διδακτικά «στυλ».
 • Να υιοθετήσουν διδακτικές πρακτικές που θα επιτρέψουν σε όλους και όλες τους μαθητές και τις μαθήτριες να έχουν την εκπαίδευση που τους/τις αξίζει.
 • Να είναι σε θέση να μετατρέψουν τα θεωρητικά εφόδια σε καθημερινή πρακτική.
 • Να μπορούν να χειρίζονται θέματα της καθημερινής εκπαιδευτικής πραγματικότητας.

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές του τμήματος, αλλά και όποιος/α άλλος/η ενδιαφέρεται. Τα ακαδημαϊκά μαθήματα είναι ανοιχτά.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Στο μάθημα αυτό δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Flitner A. 1997. Αυταρχική ή φιλελεύθερη αγωγή; Αθήνα: Τυπωθήτω.
 • Μπίκος, Κ. (2004). Αλληλεπίδραση και κοινωνικές σχέσεις στη σχολική τάξη. Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία