Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Χριστιάνα Κολιούσκα

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Δίκτυα Υπολογιστών
 • Τοπολογίες, Πρωτόκολλα & Αρχιτεκτονική Δικτύων
 • Συστατικά Μέρη Ενός Δικτύου
 • Ασύρματα Δίκτυα και Ευρυζωνικότητα
 • Διαδίκτυο
 • Διαδικτυακές Υπηρεσίες και Περιβάλλον
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Δίκτυα Αισθητήρων και Εφαρμογές για το Περιβάλλον
 • Πράσινη Πληροφορική και Πράσινες Τεχνολογίες

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι γνώστης των βασικών εννοιών των δικτύων υπολογιστών, θα γνωρίζει τις τοπολογίες τα πρωτόκολλα και την αρχιτεκτονική των δικτύων, θα είναι ενημερωμένος για τα συστατικά μέρη ενός δικτύου, θα είναι γνώστης των ασύρματων δικτύων, της ευρυζωνικότητας και των δικτύων αισθητήρων και τέλος, θα γνωρίζει για το Διαδίκτυο, τις διαδικτυακές υπηρεσίες και για την πράσινη πληροφορική και γενικότερα για τις πράσινες τεχνολογίες.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κυρίως στους φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 • Ανδρεοπούλου, Ζ.Σ. 2009. Δίκτυα Υπολογιστών, Αειφορία και Περιβάλλον. Πανεπιστημιακές παραδόσεις. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2009
 • Norton, P. 2012. Εισαγωγή στους Υπολογιστές. 6η έκδοση. Επιμέλεια μετάφρασης: Μ. Δημόπουλος. Εκδόσεις Τζιόλα. Θεσσαλονίκη

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 • Ανδρεοπούλου, Ζ.Σ. 2009. Δίκτυα Υπολογιστών, Αειφορία και Περιβάλλον. Πανεπιστημιακές παραδόσεις. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2009
 • Norton, P. 2012. Εισαγωγή στους Υπολογιστές. 6η έκδοση. Επιμέλεια μετάφρασης: Μ. Δημόπουλος. Εκδόσεις Τζιόλα. Θεσσαλονίκη