Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Διδάσκουσα: Ελένη Μπουτουλούση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας

Αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία σε συνάρτηση με την ανάλυση της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας»

http://users.auth.gr/butulusi/

 

Συνεργάτης Ανάπτυξης Περιεχομένου: Βασίλειος Μποζονέλος

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή στην κριτική ανάλυση λόγου
 • Εισαγωγή στη μεταφορά
 • Εισαγωγή στην επιχειρηματολογία

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Κύριος σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσεγγίσει διεπιστημονικά το σύνθετο φαινόμενο της (γλωσσικής) επικοινωνίας. Για την περιγραφή, ανάλυση, εξήγηση και ερμηνεία της επικοινωνίας συνδέονται αρχές και μέθοδοι της θεωρίας επικοινωνίας, της γλωσσολογίας (πιο συγκεκριμένα της σημασιολογίας και πραγματολογίας), όπως επίσης και της ψυχολογίας.

Οι εκπαιδευόμενοι εντοπίζουν και αναλύουν παραμέτρους όπως η μεταφορά, η λεξικοποίηση, το θέμα, το επιχείρημα και οι κοινωνικοί δράστες.

Ομάδα στόχος

Ομάδα στόχος

Οι φοιτητές του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και φιλολογίας.

Ενδιαφερόμενοι για τη θεματική περιοχή της κριτικής ανάλυσης λόγου, της μεταφοράς και της επιχειρηματολογίας.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις αρχές και μεθόδους των τομέων της σημασιολογίας και πραγματολογίας, που εξετάζονται στο μάθημα «ΓΛΩ402-Γλωσσολογία IV», κρίνεται απαραίτητη.

Προτεινόμενα συγγράμματα

Προτεινόμενα συγγράμματα

 1. & Sidiropoulou, R. (2014). Globale Krisen der Finanzmärkte als Krise einer Freundschaft - deutsche und griechische Medienberichterstattung während der Diskussion um europäische Rettungspakete zur Stützung des griechischen Staatshaushaltes, oder: Hört beim Geld die Freundschaft auf? Σε πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. «Γλώσσες και Πολιτισμοί σε (Διά)δραση.» Θεσσαλονίκη 25-28.5.2011.
 2. Bickes, H. & Butulussi, E. & Otten, T. & Schendel, J. & Sdroulia, A. & Steinhof, A. (2012). Die Dynamik der Konstruktion von Differenz und Feindseligkeit am Beispiel Griechenland: Hört beim Geld die Freundschaft auf? Kritisch-diskursanalytische Untersuchungen der Berichterstattung ausgewählter deutscher und griechischer Medien. Iudicium: München.
 3. Butulussi E. (2000). „Der Begriff des Rassismus im Deutschen und Griechischen. Vom Diskurs zum Wort“ Dorfmüller-Karpusa K./Vretta-Panidou E. (eds.) Thessaloniker Interkulturelle Analysen. Akten des 33. Linguistischen Kolloquiums in Thessaloniki 1998, Peter Lang, Frankfurt am Main 2000, 59-69.
 4. Butulussi, E. (2011). „Kritische Diskurs- und Wortschatzanalyse in der griechischen Germanistik: Multikulturell, multimedial, multidisziplinär.“ Πρακτικά Συνεδρίου Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αθηνών με θέμα: Schnittstellen von Linguistik und Sprachdidaktik in der Auslandsgermanistik. Απρίλιος 2009 (υπό δημοσίευση).
 5. Butulussi, E. (2007). „Stereotyp, Hydrophobie, Hydrophilie: DaF-Unterricht und Metaphern des Deutschen und Griechischen in Multikulturalitätsdiskursen“ Redder A. (ed.), Diskurse und Texte. Festschrift für Konrad Ehlich zum 65. Geburtstag. Stauffenburg (Festschriften), 2007, 527-536.
 6. Jung, M. (1997). Lexik und Sprachbewusstsein im Migrationsdiskurs. Methodik und Ergebnisse wortbezogener Untersuchungen. Jung. M. / Wengeler M. / Böke K. (Hrsg). Die Sprache des Migrationsdiskurses. Das Reden über `Ausländer` in Medien, Politik und Alltag. 194-213
 7. Μπουτουλούση, Ε. (2003). «Λόγος και ρατσισμός: Γλωσσικές και κοινωνικές εξελίξεις» Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 24ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., 9-11 Μαΐου 2003, Θεσσαλονίκη 2004, 506-519.
 8. Μπουτουλούση, Ε. (2005). «Μετανάστευση και μεταφορά στο λόγο: Εικόνες του άλλου στο έθνος-κράτος» Butulussi E./Karagiannidou E./Zachu K. (eds.). Sprache und Multikulturalität. Festschrift für Professor Käthi Dorfmüller-Karpusa. University Studio Press, Thessaloniki 2005, 275-295.
 9. Μπουτουλούση, Ε. (2008). «Παρατηρήσεις στον τηλεοπτικό μεταναστευτικό λόγο της σύγχρονης Ελλάδας» Πολίτης Π. (επιμ.), Ο λόγος των Μέσων Επικοινωνίας στην Ελλάδα. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη, 245-268.
 10. Μπουτουλούση, Ε. (2008). «Μεταφορά και επιχειρηματολογία στον λόγο της πολυπολιτισμικότητας» Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 28ης Ετήσια Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., Γλώσσα και Κοινωνία, 21-22 Απριλίου 2007, 279-292.
 11. Wengeler, M. (1997). „Argumentation im Einwanderungsdiskurs. Ein Vergleich der Zeiträume 1970-1973 und 1980-1983.“ Jung,M./Wengeler, M./Böke, K. (επιμ.). Die Sprache des Migrationsdiskurses. Darmstadt, Westdeutscher Verlag.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

A. Einführungen in die Linguistik
 1. Busch, Albert/Stenschke, Oliver (2008): Germanistische Linguistik. Tübingen: Gunter Narr. Kap.2.1. Semiotik (S.18-35), Kap.4 Semantik (S.183-214), Kap.5. Pragmatik (S.215-226).
 2. Gross, Harro (1998): Einführung in die germanistische Linguistik. Neu bearbeitet von Klaus Fischer. München. Iudicium Ver.
 3. Linke, Angelika/ Markus, Nussbaumer/ Paul, R.Portmann (2004): Studienbuch Linguistik. (5. erweiterte Auflage) Reihe Germanistische Linguistik. Tübingen: Niemeyer. [Kap.1. Semiotik (S.13-48), Kap.4 Semantik (S.131-168), Kap.5. Pragmatik (S.168-202)].
 4. Meibauer, Jörg u.a. (2007): Einführung in die germanistische Linguistik. Stuttgart: Metzler.
 5. Παυλίδου,Θεοδοσία (2006): Επίπεδα Γλωσσικής Ανάλυσης. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο

 

B. Linguistisches Lexikon
 1. Bussmann, Hadumod (2002): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Kröner.

 

C. Semantik und DaF-Unterricht
1.       Bohn, Rainer (2000): Probleme der Wortschatzarbeit. Fernstudieneinheit 22. Berlin u.a.: Langenscheid.

 

D. Menschliche Kommunikation aus psychotherapeutischer und pädagogischer Sicht
 1. Watzlawick, Paul & Beavin-Bavelas, Janet & Jackson, Don (2005): Ανθρώπινη Επικοινωνία και οι επιδράσεις της στη συμπεριφορά. Χαραλαμπάκη, Κάτια (Επιστ. Επιμ.) Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 2. Watzlawick, Paul & Beavin-Bavelas, Janet & Jackson, Don (1985): Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. (7. Aufl.) Bern, Stuttgart, Wien: Hans Huber Verlag.
 3. Κωτσάκης, Δ. & Μουρελή, Ε. & Μπίμπου, Α. & Μπουτουλούση, Ε. κ.ά. (2010): Αναστοχαστική Πράξη. Ο αποκλεισμός στο σχολείο. Αθήνα: Νήσος.