Εισαγωγή στην Γνώση και στα Συστήματα Γνώσης

Η ενότητα αυτή παρέχει μια εισαγωγή στις έννοιες των δεδομένων, της πληροφορίας, της γνώσης και της σοφίας. Επίσης, ορίζει τα συστήματα γνώσης και παρουσιάζει κάποιες βασικές κατηγορίες συστημάτων γνώσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Δεδομένα, πληροφορία, γνώση, σοφία, νοημοσύνη, συστήματα γνώσης, εφαρμογές συστημάτων γνώσης, σημασιολογικός ιστός.