Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής - Δομημένες Αναπαραστάσεις: Πλαίσια, Οντολογίες

Η ενότητα αυτή ορίζει τις δομημένες αναπαραστάσεις γνώσης και παρουσιάζει τα σημασιολογικά δίκτυα, αναλύει τις ιδιότητες τους, και παρουσιάζει παραδείγματα αυτών. Επίσης, ορίζει και αναλύει τα πλαίσια, τα αντικείμενα και τις οντολογίες. Τέλος, παρουσιάζει σύντομα το Σημασιολογικό Ιστό και τις σύγχρονες γλώσσες αναπαράστασης γνώσης στον Σημασιολογικό Ιστό, RDF και OWL.

 

Λέξεις Κλειδιά: Αναπαράστασης Γνώσης και Συλλογιστικής - Δομημένες Αναπαραστάσεις: Πλαίσια, Οντολογίες: Σημασιολογικά δίκτυα, πλαίσια, αντικείμενα, οντολογίες, RDF, OWL.