Χαρακτηριστικά, Δομή και Λειτουργία Συστημάτων Γνώσης

Η ενότητα αυτή ορίζει τα συστήματα γνώσης και παρουσιάζει κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτών. Επίσης, παρουσιάζει τρόπους ανάπτυξης συστημάτων γνώσης καθώς και χαρακτηριστικά αυτών. Τέλος, παρουσιάζει κάποιες αρχιτεκτονικές και κάποια εργαλεία ανάπτυξης συστημάτων γνώσης.

 

Λέξεις Κλειδιά:Χαρακτηριστικά, Δομή και Λειτουργία  Συστημάτων Γνώσης: συστήματα γνώσης, ανάπτυξη συστημάτων γνώσης, αρχιτεκτονική συστημάτων γνώσης, κέλυφος έμπειρου συστήματος, πυρήνας έμπειρου συστήματος, αρχιτεκτονική μαυροπίνακα.