Τεχνολογία Γνώσης - Διαδικασία Ανάπτυξης, Μεθοδολογία KADS, Εκμαίευση Γνώσης

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει την διαδικασία για την ανάπτυξη ενός συστήματος γνώσης. Αναλύει τα βήματα για την ανάλυση ενός προβλήματος, την εκμαίευση γνώσης, την μοντελοποίηση της,  και την υλοποίηση του συστήματος γνώσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Τεχνολογία Γνώσης - Διαδικασία Ανάπτυξης, Μεθοδολογία KADS, Εκμαίευση Γνώσης: ανάπτυξη συστήματος γνώσης, ανάλυση προβλήματος, εκμαίευση γνώσης, μοντελοποίηση γνώσης, σχεδίαση, υλοποίηση, επαλήθευση συστήματος γνώσης, έλεγχος αξιοπιστίας, KADS.