Μεθοδολογία Ανάπτυξης Οντολογιών

Η ενότητα αυτή ορίζει την έννοια της οντολογίας ως μεθόδου αναπαράστασης γνώσης, και αναλύει τους λόγους που οι οντολογίες είναι χρήσιμα εργαλεία για την αναπαράσταση γνώσης. Στην συνέχεια αναλύει τα δομικά στοιχεία της οντολογίας που είναι οι κλάσεις, οι ιδιότητες και οι περιορισμοί και παρουσιάζει αναλυτικά τρόπους ορθής ανάπτυξης οντολογιών και αποφυγής λαθών. Στο πλαίσιο της ενότητας αυτής τα παραδείγματα είναι από το σύστημα ανάπτυξης οντολογιών Protégé.

 

Λέξεις Κλειδιά: Μεθοδολογία Ανάπτυξης Οντολογιών: ανάλυση γνώσης, οντολογία, κλάση, ιδιότητα, περιορισμοί, στιγμιότυπα, βάση γνώσης, κανόνες ανάπτυξης οντολογίας, μέθοδοι ανάπτυξης οντολογίας.