Επαλήθευση και Έλεγχος Αξιοπιστίας

Η ενότητα ορίζει της έννοιες της επαλήθευσης και του ελέγχου αξιοπιστίας ενός συστήματος γνώσης. Η επαλήθευση εξετάζει ένα σύστημα γνώσης για ένα από τα ακόλουθα προβλήματα: Πλεονάζοντες (redundant) κανόνες, αντικρουόμενοι (conflicting) κανόνες, υπονοούμενοι (subsumed) κανόνες, κυκλικοί (circular) κανόνες, μη αναγκαίες (unnecessary) συνθήκες, αδιέξοδοι (dead-end) κανόνες, απόντες (missing) κανόνες, μη προσβάσιμοι κανόνες. Από την άλλη ο έλεγχος αξιοπιστίας ελέγχει την ορθότητα και την γενικότητα της ίδιας της γνώσης που εκμαιεύτηκε και περιέχεται στο σύστημα γνώσης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Επαλήθευση και Έλεγχος Αξιοπιστίας: Επαλήθευση, έλεγχος αξιοπιστίας, πλεονάζοντες κανόνες, αντικρουόμενοι κανόνες, υπονοούμενοι κανόνες, κυκλικοί κανόνες, μη αναγκαίες συνθήκες, αδιέξοδοι κανόνες, απόντες κανόνες, μη προσβάσιμοι κανόνες.