Εξελιγμένες Συλλογιστικές - Συλλογιστική των Περιπτώσεων

Η ενότητα αυτή ορίζει την συλλογιστική των περιπτώσεων και παρουσιάζει την διαφορά αυτής με τα έμπειρα συστήματα. Επίσης, παρουσιάζει αρχιτεκτονικές υλοποίησης, καθώς και τον κύκλο λειτουργίας της συλλογιστικής αυτής, όπως επίσης και κάποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Τέλος,  παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα χρήσης της συλλογιστικής των περιπτώσεων.

 

Λέξεις Κλειδιά: Εξελιγμένες Συλλογιστικές - Συλλογιστική των Περιπτώσεων: συλλογιστική βασισμένη σε περιπτώσεις, αρχιτεκτονική, κύκλος λειτουργίας, Συστήματα Συλλογιστικής των Περιπτώσεων, διαδικασία προσαρμογής, διαχείριση γνώσης.