Εφαρμογές Συστημάτων Γνώσης – Κατηγοριοποίηση

Η ενότητα αυτή ορίζει την έννοια της κατηγοριοποίησης αντικειμένων. Παρουσιάζεται η διαδικασία της κατηγοριοποίησης ενός αντικειμένου και αναλύεται το συζευκτικό μοντέλο κατηγοριοποίησης. Επίσης, στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι ακόλουθες μέθοδοι κατηγοριοποίησης: Παραγωγή και δοκιμή, από τα δεδομένα σε πιθανές λύσεις, ιεραρχική κατηγοριοποίηση καθοδηγούμενη από τις λύσεις, ιεραρχική κατηγοριοποίηση καθοδηγούμενη από τα δεδομένα. Τέλος, παρουσιάζονται τα συστήματα DENDRAL, MYCIN, PROSPECTOR και αναλύονται τα δίκτυα συμπερασμού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Εφαρμογές Συστημάτων Γνώσης – Κατηγοριοποίηση: Κατηγοριοποίηση αντικειμένων, συζευκτικό μοντέλο κατηγοριοποίησης, παραγωγή και δοκιμή, από τα δεδομένα σε πιθανές λύσεις, ιεραρχική κατηγοριοποίηση καθοδηγούμενη από τις λύσεις, DENDRAL, MYCIN, PROSPECTOR, δίκτυα συμπερασμού.