Εφαρμογές Συστημάτων Γνώσης - Διαμόρφωση

Στην ενότητα αυτή ορίζεται η διαμόρφωση ενός συστήματος γνώσης. Γίνεται μια σύγκριση με την έννοια της σχεδίασης ενός συστήματος και παρουσιάζεται η διαδικασία και τα στάδια της διαμόρφωσης. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα ακόλουθα μοντέλα διαμόρφωσης συστημάτων γνώσης: Γλώσσα προδιαγραφών (specification language), μοντέλο επιλογής εξαρτημάτων και προσδιορισμού αμοιβαίων απαιτήσεων , μοντέλο χωρικής διευθέτησης εξαρτημάτων, μοντέλο διαμοιρασμού εξαρτημάτων σε πολλές χρήσεις. Τέλος, παρουσιάζονται τα συστήματα XCON και MYCIN.

 

Λέξεις Κλειδιά: Εφαρμογές Συστημάτων Γνώσης – Διαμόρφωση: Διαμόρφωση συστήματος γνώσης, Γλώσσα προδιαγραφών (specification language), μοντέλο επιλογής εξαρτημάτων και προσδιορισμού αμοιβαίων απαιτήσεων , μοντέλο χωρικής διευθέτησης εξαρτημάτων, μοντέλο διαμοιρασμού εξαρτημάτων σε πολλές χρήσεις, XCON, MYCIN.