Εφαρμογές Συστημάτων Γνώσης - Διάγνωση και Επιδιόρθωση Βλαβών

Στην ενότητα αυτή ορίζονται οι έννοιες της διάγνωσης και επιδιόρθωσης βλαβών σε συστήματα γνώσης. Γίνεται παρουσίαση των χαρακτηριστικών των προβλημάτων διάγνωσης, καθώς επίσης και των μεθόδων και μοντέλων διάγνωσης και επιδιόρθωσης και παρουσιάζονται τα συστήματα DARN, INTERNIST και SOPHIE-III.

 

Λέξεις Κλειδιά: Εφαρμογές Συστημάτων Γνώσης - Διάγνωση και Επιδιόρθωση Βλαβών: Διάγνωση βλάβης, επιδιόρθωση βλάβης, χαρακτηριστικά προβλημάτων διάγνωσης, γενικό μοντέλο διάγνωσης, χώρος των δεδομένων, χώροι αναζήτησης, δημιουργία και έλεγχος υποθέσεων, μοντέλα συμπεριφοράς, Διάκριση Υποθέσεων, Προσέγγιση καθοδηγούμενων δοκιμών, DARN, INTERNIST και SOPHIE-III.