Το Σύστημα Κανόνων CLIPS, Πρακτικό μέρος, Παραδείγματα

Στην ενότητα αυτή γίνεται εισαγωγή και αναλυτική παρουσίαση του τρόπου ανάπτυξης συστημάτων βασισμένων σε κανόνες και περιγραφή του συστήματος κανόνων CLIPS. Επίσης, γίνεται εισαγωγή στην αντικειμενοστραφή γλώσσα του CLIPS, COOL.

 

Λέξεις Κλειδιά:Το Σύστημα Κανόνων CLIPS: CLIPS, κανόνες, συστήματα κανόνων, COOL, αντικείμενα, έμπειρα συστήματα.

 

Παρουσίαση

Πρακτικό μέρος