α) Μοντέλα δικαστικού ελέγχου, β) Χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος δικαστικού ελέγχου

Ευρωπαϊκό vs αμερικανικό μοντέλο δικαστικού ελέγχου. Τα χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος: διάχυτος, παρεμπίπτων, συγκεκριμένος, δηλωτικός, αυτεπάγγελτος έλεγχος.

 

Λέξεις Κλειδιά: ευρωπαϊκό/συγκεντρωτικό και αμερικανικό μοντέλο ελέγχου, έλεγχος διάχυτος, παρεμπίπτων, συγκεκριμένος, δηλωτικός

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 04- α)Μοντέλα δικαστικού ελέγχου, β) Χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος δικαστικού ελέγχου

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

04α. Μοντέλα δικαστικού ελέγχου

Ευρωπαϊκό vs αμερικανικό μοντέλο δικαστικού ελέγχου.