Δικαίωμα δικαστικής προστασίας

Πρόσβαση στη δικαιοσύνη, προσωρινή δικαστική προστασία και αναγκαστική εκτέλεση, δικαιώματα κατηγορουμένου.

 

Λέξεις Κλειδιά: δικαστική προστασία (οριστική και προσωρινή), αναγκαστική εκτέλεση, εύλογος χρόνος, δίκαιη δίκη

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 13- Δικαίωμα δικαστικής προστασίας