Εισαγωγή στην Λογική και στον Λογικό Προγραμματισμό.

Η ενότητα αυτή παρέχει μια εισαγωγή στην μαθηματική – υπολογιστική λογική και στον λογικό προγραμματισμό. Συγκεκριμένα, δίνει έναν ορισμό για την λογική, καθώς και για την μαθηματική λογική καθώς και για το τι είναι ένα τυπικό σύστημα και τι μια μαθηματική απόδειξη. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στην υπολογιστική λογική και στην συνέχεια στον λογικό προγραμματισμό. Τέλος, γίνεται μια σύντομη παρουσίαση της γλώσσας λογικού προγραμματισμού Prolog.

 

Λέξεις κλειδιά: λογική, μαθηματική λογική, υπολογιστική λογική, τυπικό σύστημα, μαθηματική απόδειξη, λογικός προγραμματισμός, δηλωτικός προγραμματισμός, Prolog.