Λογική: Εισαγωγή, Προτασιακή Λογική.

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει λεπτομερώς τις διάφορες έννοιες της λογικής, ξεκινώντας και εμβαθύνοντας στην πιο απλή μορφή της, την προτασιακή λογική. Γίνεται εκτενής παρουσίαση του συντακτικού, της σημασιολογίας και της συλλογιστικής της προτασιακής λογικής και παρατίθενται σχετικά παραδείγματα και ασκήσεις.

 

Λέξεις κλειδιά:Λογική, συμβολική λογική, προτασιακή λογική, άτομο, συζευκτικά της λογικής, ταυτολογία, αντίφαση, λογική συνεπαγωγή, λογική ισοδυναμία, πίνακας αληθείας, κανονική μορφή, μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμών, λογική απόδειξη, κανόνες συμπερασμού, διαδικασία απόδειξης, αρχή της ανάλυσης, εις άτοπο απαγωγή.