Λογική: Κατηγορηματική Λογική, Σχέση Λογικής και Λογικού Προγραμματισμού.

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαία η επέκταση της προτασιακής λογικής στην κατηγορηματική κατηγορηματικής λογική. Γίνεται εκτενής παρουσίαση του συντακτικού, της σημασιολογίας και της συλλογιστικής της κατηγορηματικής λογικής, συγκρίνοντάς την με την προτασιακή, και παρατίθενται σχετικά παραδείγματα και ασκήσεις.

 

Λέξεις κλειδιά:κατηγορηματική λογική, μεταβλητή, όρος, ατομικός τύπος, συναρτησιακός όρος, ποσοδείκτης, υπαρξιακός ποσοδείκτης, καθολικός ποσοδείκτης, αντικατάσταση, ενοποίηση, ισοδύναμοι τύποι, προσημασμένη κανονική μορφή, Προτασιακή Μορφή της Κατηγορηματικής Λογικής, Κανονική Μορφή κατά Skolem, Κανόνες Συμπερασμού, αρχή της ανάλυσης, μορφή Kowalski, Προτάσεις Horn.