Λογικός Προγραμματισμός: Σύνθετοι Όροι, Αναδρομικοί Όροι, Λίστες.

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τις έννοιες των σύνθετων και αναδρομικών όρων της Prolog και στην συνέχεια παρέχει μια αναλυτική παρουσίαση των λιστών της Prolog. Συγκεκριμένα, ορίζει βασικές έννοιες σχετικά με τις λίστες όπως είναι η κεφαλή και η ουρά, και στην συνέχεια παρουσιάζει ένα σύνολο κατηγορημάτων που σχετίζονται με τον χειρισμό των λιστών καθώς και έναν αριθμό σχετικών παραδειγμάτων και ασκήσεων.

 

Λέξεις κλειδιά:σύνθετος όρος, αναδρομικός όρος, λίστα, κεφαλή, ουρά, ταυτοποίηση λιστών, χειρισμός λιστών, τελευταίο στοιχείο λίστας (last/2), τερματικός κανόνας, έλεγχος συμπερίληψης σε λίστα (member/2), συνένωση λιστών (append/3), υπολίστες (sublist/2), αναστροφή λιστών (reverse/2).