Γλώσσα Prolog: Ενσωματωμένα Κατηγορήματα, Αριθμητικές Διαδικασίες, Διαδικασίες Εισόδου-Εξόδου, Χειρισμός Συμβολοσειρών.

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει και αναλύει τα ενσωματωμένα κατηγορήματα της Prolog που της δίνουν την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και ως γλώσσα γενικού σκοπού. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται κατηγορήματα χειρισμού αριθμητικών διαδικασιών, διαδικασιών εισόδου και εξόδου, αλλά και χειρισμού συμβολοσειρών. Για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες παρουσιάζονται παραδείγματα και ασκήσεις.

 

Λέξεις κλειδιά:ενσωματωμένα κατηγορήματα, ενοποίηση όρων, σύγκριση όρων, μαθηματικές εκφράσεις και συναρτήσεις, κατηγόρημα is/2,αριθμητικές διαδικασίες, βελτιστοποίηση ουραίας κλήσης, Αριθμητικές Διαδικασίες και Λίστες, διαδικασίες εισόδου-εξόδου, Χειρισμός Συμβολοσειρών.