Γλώσσα Prolog: Διαχείριση δεδομένων, προγράμματος και λύσεων στην Prolog

Η ενότητα αυτή αρχικά παρουσιάζει τον έλεγχο των τύπων δεδομένων της Prolog και παραθέτει μια σειρά από παραδείγματα. Στην συνέχεια, αναλύει την δυνατότητα της Prolog να συνθέτει και να διασπά σύνθετους όρους, καθώς επίσης παρουσιάζει την έννοια της μεταβλητής κλήσης. Επιπρόσθετα, αναλύει την δυνατότητα που παρέχει η Prolog για την δυναμική τροποποίηση ενός προγράμματος. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η δυνατότητα προσθαφαίρεσης προτάσεων μέσω των εντολών assert και retract και παρατίθενται ένα σύνολο σχετικών παραδειγμάτων. Τέλος, παρουσιάζονται όλα τα διαφορετικά ενσωματωμένα κατηγορήματα της Prolog για την συλλογή και επεξεργασία όλων των εναλλακτικών λύσεων σε μια κλήση, καθώς και μια σειρά σχετικών παραδειγμάτων και ασκήσεων.

 

Λέξεις κλειδιά: έλεγχος τύπου δεδομένων, σύνθεση/διάσπαση σύνθετου όρου,  κατηγόρημα =../2, Κατηγόρημα functor/3, Κατηγόρημα arg/3,  μεταβλητή κλήση, σύνθετοι όροι και ατομικοί τύποι, Μετα-προγραμματισμός, Προσθαφαίρεση προτάσεων, κατηγόρημα assert/1, κατηγόρημα retract/1,  διαχείριση συνόλου λύσεων, κατηγόρημα findall/3, κατηγόρημα bagof/3, κατηγόρημα setof/3.