Εφαρμογές Λογικού Προγραμματισμού: Συμβολικά Μαθηματικά, Συμβολική Παραγώγιση, Φυσικοί Αριθμοί ως Σύνθετοι Όροι.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται διάφορες εφαρμογές της Prolog που αφορούν την αναπαράσταση και επίλυση προβλημάτων συμβολικών μαθηματικών. Αρχικά παρουσιάζεται το πρόβλημα της συμβολικής παραγώγισης και δίνεται ένα σύνολο από παραδείγματα. Επίσης, γίνεται παρουσίαση της αναπαράστασης φυσικών αριθμών στην Prolog με την χρήση σύνθετων όρων, ορίζονται οι συνήθεια αριθμητικές πράξεις και παρουσιάζονται τρόποι επίλυσης συστήματος εξισώσεων. Τέλος, παρατίθενται ένα σύνολο από σχετικές εφαρμογές και παραδείγματα. 

 

Λέξεις κλεδιά:Συμβολική παραγώγιση, πράξεις συναρτήσεων, σύνθεση συναρτήσεων, απλοποίηση αλγεβρικών εκφράσεων, φυσικοί αριθμοί ως σύνθετοι όροι, ορισμοί αριθμητικών πράξεων, επίλυση εξισώσεων, σύστημα εξισώσεων, μετατροπή αριθμητικών ψηφίων σε σύνθετους όρους.