Κλάσεις, Αντικείμενα και η σύνταξη της Java

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει βασικές έννοιες που αφορούν τις κλάσεις και τα αντικείμενα, και παρουσιάζει αναλυτικά, ζητήματα που αφορούν την σύνταξη της γλώσσας προγραμματισμού Java. 

 

Λέξεις κλειδιά: Κλάση, αντικείμενο, σύνταξη, σχόλια, αναγνωριστικά, πεδία, τύποι δεδομένων, κατασκευαστές, μέθοδοι, μεταβλητές, τελεστές, τύποι δεδομένων.