Αλληλεπίδραση αντικειμένων

Η ενότητα αυτή αναλύει την ανάγκη για αλληλεπίδραση μεταξύ των αντικειμένων πολύπλοκων προγραμμάτων και παρουσιάζει τρόπους για την επίτευξη αυτής της αλληλεπίδρασης. 

 

Λέξεις κλειδιά: Αλληλεπίδραση, αντικείμενο, υπερφόρτωση, ρητή κλίση κατασκευαστή.

 

Ενότητα 03. Αλληλεπίδραση αντικειμένων