Ομαδοποίηση αντικειμένων

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει την έννοια της ομαδοποίησης αντικειμένων και πως αυτή επιτυγχάνεται στην Java με την χρήση πακέτων, ελέγχων πρόσβασης, και συλλογών. Επίσης, παρουσιάζει τις δομές επανάληψης της Java, καθώς και τους πίνακες. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ομαδοποίηση, αντικείμενο, πακέτο, έλεγχος πρόσβασης, συλλογή, επανάληψη, πίνακας.