Εξελιγμένη συμπεριφορά

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει ορισμένα περισσότερο εξειδικευμένα θέματα που αφορούν την Java. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε μεταβλητές και μεθόδους κλάσεων, στην αλληλεπίδραση μέσω της γραμμής εντολών, καθώς και σε κλάσεις βιβλιοθήκης.   

 

Λέξεις κλειδιά: Μεταβλητές, σταθερές, μέθοδοι, ρεύματα, γραμμή εντολών, συγγραφή τεκμηρίωσης, Javadoc, συμβολοσειρά, σύνολο, χάρτης, κλάση περιτύλιξης.