Σχεδίαση κλάσεων

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει βασικές έννοιες, καθώς και καλές πρακτικές σχετικά με την σχεδίαση κλάσεων. Παρουσιάζονται οι έννοιες της σύζευξης και της συνοχής, καθώς και της ενθυλάκωσης και της σχεδίασης καθοδηγούμενης από αρμοδιότητες.

 

Λέξεις κλειδιά: Κλάση, σχεδίαση, σύζευξη, συνοχή, ενθυλάκωση, σχεδίαση καθοδηγούμενη από αρμοδιότητες.

 

Ενότητα 06. Σχεδίαση κλάσεων