Κληρονομικότητα

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει την έννοια της κληρονομικότητας στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι έννοιες της υπερκλάσης και της υποκλάσης καθώς και ένα σύνολο από μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της χρήσης κληρονομικότητας.

 

Λέξεις κλειδιά: Κληρονομικότητα, υπερκλάση, υποκλάση, προσαρμογή τύπου, προστατευμένη πρόσβαση, πολυμορφισμός.