Γραφικές διεπαφές χρήστη

Η ενότητα αυτή παρουσιάζει βασικές έννοιες και τεχνικές γύρω από τις γραφικές διεπαφές χρήστη. Συγκεκριμένα παρουσιάζει θέματα που αφορούν την σχεδίαση γραφικών περιβαλλόντων με την χρήση της Java Swing.

 

Λέξεις κλειδιά: Γραφικό περιβάλλον χρήστη, swing, δοχείο, παράθυρο, κουμπί, διαχείριση γεγονότων, εικονίδιο.