Έλεγχος και αποσφαλμάτωση

Η ενότητα αυτή παρουσιάσει τεχνικές ελέγχου και αποσφαλμάτωσης προγραμμάτων γραμμένων στην γλώσσα Java. Παρουσιάζονται καλές πρακτικές ελέγχου, και πιο συγκεκριμένα ο έλεγχος μονάδας (unit testing), καθώς και ένα σύνολο τεχνικών αποσφαλμάτωσης όπως η χειροκίνητη εκτέλεση, οι εντολές εμφάνισης στην οθόνη, και η χρήση αποσφαλματωτή.

 

Λέξεις κλειδιά: Έλεγχος, αποσφαλμάτωση, έλεγχος μονάδας, unit testing.