Ρεύματα και αρχεία

Η ενότητα αυτή αναλύει την έννοια του ρεύματος (stream) και παρουσιάζει τα είδη ρευμάτων, καθώς επίσης και τα αρχεία τυχαίας προσπέλασης και αναλύει τις διαδικασίες εισόδου σε και εξόδου από ρεύματα και αρχεία.

 

Λέξεις κλειδιά: Ρεύματα, αρχεία, είσοδος, έξοδος, ενδιάμεση μνήμη.

 

Ενότητα 12. Ρεύματα και αρχεία